Sociálny pedagóg

   
  Kto: Mgr. Anna Vojtechová

  Kde: kabinet VP na 2. poschodí v hlavnej budove
  Kedy:  žiaci  - v pondelok od 13:30 - do 15:00 (podľa dohovoru a potreby aj v iný deň)    rodičia - podľa dohovoru
  e-mail: aTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  Tel.: 032/6593411

  Úlohy sociálneho soc. pedagóga:

  Úloha sociálneho pedagóga spočíva predovšetkým v prevencii, intervencie a v poskytovaní poradenstva žiakom, ako aj rodičom. Plní úlohu sociálnej výchovy, etického správania, podpory prosociálneho prostredia, diagnostiky prostredia, poradenstva. Hlavnou úlohou sociálneho pedagóga na ZŠ je predovšetkým prevencia sociálno-patologických javov, ich včasná diagnostika a intervencia. Jednou z dôležitých úloh sociálneho pedagóga je pôsobiť prosociálne a ovplyvňovať - edukovať žiakov správnym smerom, akceptovateľným pre spoločnosť. Rieši problémy v rámci triedy - práca so skupinou, alebo jednotlivcom, akým je nevhodné správanie, agresivita u žiakov, záškoláctvo, neprispôsobivé správanie žiakov, odmietanie autorít - učiteľa, rodiča. Intenzívne kooperuje s vedením školy, špeciálnym pedagógom, triednymi učiteľmi a rodičmi žiakov. Pri práci s triedou napomáha zlepšeniu klímy a vzťahov v triede. Je sprostredkovateľom prepojenia školy s inými odbornými pracoviskami - CPPPaP, Centrum špeciálneho-pedagogického poradenstva, MÚ, ÚPSVaR.  Je povinný poskytovať súčinnosť orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately , zariadeniam zriadeným na výkon rozhodnutia súdu pri výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately u detí. Spolupracuje s klinickým psychológom, psychiatrom v prípade diagnostiky sociálno-patologických javov a porúch správania. Intenzívne spolupracuje so špeciálnym pedagógom a asistentom učiteľa v rámci inkluzívneho tímu, pri integrovaných žiakoch ročníkov 1. až 9.

  Cieľ a náplň práce:

  Cieľom sociálneho pedagóga základnej školy je  sociálno-pedagogická prevencia proti sociálno-patologickým javom. Zamedziť vzniku sociálno-patologickým javom primárnou, sekundárnou alebo terciárnou prevenciou, taktiež eliminovať a odstrániť tieto javy, ak sa už v škole vyskytli. Vytvoriť priaznivé podmienky pre bio-psycho-sociálny vývin jedinca. 

  - Vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie pre deti a žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia, drogovo závislých alebo inak znevýhodnených detí, ich zákonných zástupcov, 
  - podpora prosociálneho, etického správania, sociálno-pedagogická diagnostika prostredia a vzťahov, diagnostika problému, prevencia a eliminácia sociálno-patologických javov a reedukácia správania, mapuje sociálno-patologické javy v školskom prostredí, 
  - v poradenstve a reedukačných postupoch rieši problematické správanie žiakov – záškoláctvo, šikanovanie, kriminalita, mravné a sociálne poruchy správania u žiakov, 
  - poskytovanie pomoci žiakom s dysfunkčných a sociálne znevýhodnených rodín, 
  - spolupracuje s triednymi učiteľmi, asistentmi učiteľa a inými odbornými zamestnancami školy pri integrovaných žiakoch a tvorbe individuálneho vzdelávacieho plánu, 
  -vo vzťahu k rodičom poskytuje poradenstvo a individuálne konzultácie v oblasti prevencie, eliminácie sociálno-patologických javov a o možných rizikách pre žiakov, 
  - sprostredkúva prepojenie školy a žiakov s poradenskými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou a diagnostikou detí a rodín – psychológ, psychiater, CPPPaP, CŠPP, ÚPSVaR oddelenie SPODaK.

   

  Linka detskej dôvery, linka, ktorá má uši pre všetky deti   -   Sme tu pre teba každý pracovný deň od 8:00 do 20:00 hodiny
  0907 401 749    https://linkadeti.sk/domov
  - Ak ti niekto spôsobuje bolesť, ak ti ubližuje slovami, ak ťa zastrašuje a týra,
  - ak máš problémy v rodine, v škole, s rovesníkmi, s drogami,
  - ak sa potrebuješ zdôveriť alebo porozprávať,
  - ak máš starosti o kamaráta, ktorého niečo trápi a nevie, na koho sa obrátiť.

   

  Linka dôvery Nezábudka   -   Náš tím profesionálov s dlhoročnou praxou je tu pre Vás 24 hodín denne. Vyhľadať pomoc nie je prejavom zlyhania a slabosti, naopak, je to prejavom sily človeka, postarať sa o seba či svojich blízkych.
   0800 800 566    https://www.linkanezabudka.sk/    
  - Ocitli ste sa v psychicky náročnej životnej situácii Vy alebo niekto blízky?
  - Prežívate akútnu krízu a dlhodobý tlak sa pre Vás stáva psychicky neúnosný?
  - Trápia Vás depresívne nálady, úzkosť, myslíte na najhoršie?

   

   Linka detskej istoty   -   Telefón na Linke zvoní 24 hodín denne, 365 dní v roku. 
    116111        http://www.ldi.sk/
  - Každé dieťa a mladý človek sa stretáva s problémami, ktoré nevie riešiť,
  - niektoré deti a mladí ľudia majú rodičov a priateľov,
  - niektoré nemajú nikoho,
  - pomôžeme deťom a mladým ľuďom aby sa v núdzi mali na koho obrátiť.

   

  ZAVOLAJTE NÁM

  ZAVOLAJTE NÁM

  Základná škola: 032 / 6593411
  Materská škola: 0911 210 382
  Školská jedáleň:: 0911 240 873

  POŠLITE NÁM EMAIL

  POŠLITE NÁM EMAIL

  NAVŠTÍVTE NÁS

  NAVŠTÍVTE NÁS

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252

  Dolná Súča č. 252, 913 32

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
  COPYRIGHT (C) 2019
  #