index materska skola
index zakladna skola
index skolsky klub
index skolska jedalen

  Sme zapojení prostrednictvom MPC do národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II."

  mpc logo logo pop2
   

  Milí rodičia, žiaci a priatelia našej školy,

  vítame Vás na stránke základnej školy. Tešíme sa, že Vás môžeme aj takouto formou pravidelne informovať o každodennom živote, ale aj o novinkách v našej škole. Veríme, že tu nájdete potrebné informácie a ak Vám bude niečo na týchto stránkach chýbať, napíšte nám a my sa posnažíme byť ešte lepšími. 

    

    

  Aktuality

   

  Zmena v systéme dotácií na stravu

  Od 1.9. nastala zmena v systéme dotácií na stravu. Po novom má na dotáciu na stravu nárok dieťa vo veku 5 až 15 rokov, ktoré chodí na obedy do školskej jedálne a naviac je rodina poberateľom podpory v hmotnej núdzi alebo nedosahuje úroveň životného minima alebo ani jeden z rodičov nepoberá daňový bonus. Rodičov budú kontaktovať triedni učitelia a v prípade, že sa rodičia nachádzajú v niektorej kategórii, nahlásia túto skutočnosť triednemu učiteľovi. Ostatní rodičia budú poberať zvýšený daňový bonus, v ktorom je dotácia na stravu premietnutá.
  K nárokovaniu si dotácie v rámci poslednej kategórie je treba podpísané vyhlásenie (link TU)

   

  Skrátenie prevádzky MŠ

  Materská škola bude v prevádzke počas letných prázdnin od 1. 7. 2021 do 23. 7. 2021. Toto skrátenie prevádzky je zapríčinené celkovou  rekonštrukciou kuchyne.

   

  Finančné vzdeláívanie deviatakov
  Naša škola sa v dňoch 14.-15.6.2021 zúčastnila projektu “Krok za krokom vo finančnom vzdelávaní“. Cieľom projektu je rozvíjať schopnosť žiakov orientovať sa vo sfére peňazí, prijímať finančné rozhodnutia a  vedieť hospodáriť s peniazmi v každodenných životných situáciách. Tento finančno-vzdelávací projekt je realizovaný za pomoci európskych štrukturálnych a investičných fondov.
  Na seminároch sa zúčastnili žiaci 9. ročníka, ktorí si mali možnosť precvičiť nielen znalosti v základných pojmoch bankovníctva a poisťovníctva, ale i rozšíriť vedomosti o základné ekonomické pojmy, vyriešiť príklad zostavenia rodinného rozpočtu a pochopiť základné princípy sporenia a investovania. Žiaci ocenili kreatívnu formu výučby – nielen prednášanie, ale rôzne súťaže, skupinovú prácu, prezentácie svojich názorov i diskusiu na aktuálne ekonomické témy.
  Merateľným ukazovateľom  úspešnosti seminárov je úspešnosť výstupných testov, ktorá sa po ukončení seminárov pohybovala okolo 70 %. Z toho možno odvodiť fakt, že tí, ktorí sa rozhodli prednášku vnímať, si cieľové základné poznatky odniesli. Najlepší boli odmenení vecnými cenami a diplomom.

   

  Pomôcky na budúci školský rok
  Sadu pomôcok si môžete objednať napríklad TU. Sady si vyberáte podľa ročníka a môžete doplniť podľa vlastnej potreby.

   

  Aktuálne zápisné lístky na stravovanie v ŠJ
  Aktuálne zápisné lístky na stravovanie nájdete na stránke školskej jedálne.

   

  Pokračovanie vyučovania 

  Prvý stupeň základnej školy prichádza do školy v nezmenených časoch a bude sa učiť podľa pôvodného rozvrhu.

         4A o 7,40 hod., 4B o 7,45 hod., 1A o 7,50 hod., 1B o 7,55 hod., - do hlavnej budovy
         2A o 7,40 hod., 2B o 7,45 hod., 3A o 7,50 hod.,  3B o 7,55 hod., - do vedľajšej budovy

  Žiaci 5., 6. a 7. ročníka prechádzajú od pondelka na prezenčné vyučovanie. Do školy prichádzajú podľa nasledujúceho harmonogramu:

         5. ročník o 8,05 hod., 6. ročník o 8,10 hod. a 7 ročník o 8,15 hod. Učiť sa budú podľa pôvodného rozvrhu s výnimkou hodín, ktoré budú mať v                       rámci adaptácie s triednym učiteľom a sociálnym pedagógom. Žiaci 5., 6. a 7. ročníka do školy prinesú potvrdenie o bezinfekčnosti (link TU)                           podpísané zákonným zástupcom.

  Žiaci 8. a 9. ročníka pokračujú od pondelka v prezenčnom vyučovaní v nezmenenej podobe. Prichádzajú do školy o 8.00 hod.

  Materská škola a školský klub pokračuje v nezmenenej prevádzke. 

   

  Základné pokyny v súvislosti s COVID - 19:
  - Zákonný zástupca zodpovedá za zdravotný stav žiaka a je povinný škole hlásiť všetky príznaky súvisiace s podozrením na ochorenie COVID - 19. Zároveň zabezpečuje pre žiaka dostatok ochranných rúšok (dve na deň), papierové hygienické vreckovky a podľa vlastného uváženia prípadnú osobnú dezinfekciu.

  - Zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni predkladá písomné Vyhlásenie o bezinfekčnosti, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (na stiahnutie TU).

  - Základná škola neprijme žiaka s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID - 19: zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačka, náhla strata chutia a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest - začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha), bolesti uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ. V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID - 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto skutočnosti informuje triedneho učiteľa.

   

  Microsoft 365 
  Škola získala možnosť bezplatne poskytovať pre svojich žiakov prístup do Microsoft 365. Triedni učitelia v priebehu týždňa pre svoje triedy poskytnú žiakom osobné prístupové kódy platné počas školskej dochádzky. Microsoft 365 poskytuje všetkým užívateľom legálny prístup k programom balíka známeho ako Microsoft office. 365 je online platforma, kde môžete vytvárať bežné dokumenty (Word, Excel, Power point, či používať Teams...) a zároveň máte k dispozícii cloudové úložisko na ich ukladanie. K súborom sa žiaci dostanú kdekoľvek za podmienky prístupu na internet (do značnej miery sa tým odbúrava nutnosť prenosového média ako napr. USB kľúč...).  Súbor si však môžete stiahnuť aj do počítača, či na prenosné médium. Pokiaľ máte prístup na internet môžete svoje konto a dokumenty v ňom spravovať online kdekoľvek. Offline práca so súbormi na stolovom PC vyžaduje nainštalovaný balík Microsoft office. Mobilné zariadenia dávajú viac možností pre prácu offline. Bližšie informácie nájdete na stránkach Windows. Návod na prvé prihlásenie nájdete TU. Poprosíme vás o aktiváciu školského konta pre žiakov a inštaláciu aplikácie Teams do vášho PC.

   

  Zmena telefónnych čísel materskej školy a školskej jedálne
  V materskej škole a školskej jedálni boli zrušené pevné telefónne linky. Namiesto nich boli zriadené mobilné čísla (Telekom), ktoré nájdete v časti Kontakt

   

  Pomôžte nám 2 % z daní
  Vážení rodičia a priatelia školy!

  Tak ako po iné roky zasa je tu možnosť rozhodnúť sa, komu venujete 2% svojich odvedených daní. My sa na Vás obraciame s prosbou, aby to bolo Rodičovské združenie MŠ (na stránke MŠ), či nezisková organizácia ZŠ (na stránke ZŠ), ktoré pomáhajú škole zlepšovať výchovno-vzdelávací proces a prostredie, v ktorom sa učia Vaše deti. Týmto Vám zároveň veľmi pekne ďakujeme za minuloročné príspevky. Každá pomoc z Vašej strany je vždy vítaná. Získané finančné prostriedky využívame výhradne pre deti a žiakov našej školy. Prosíme Vás aj o propagovanie tejto formy pomoci škole medzi svojimi známymi, ale i vo firmách, s ktorými máte kontakt. Postup poukazovania 2% (3%) zo zaplatenej dane za rok 2020 je uvedený na našej stránke v záložke 2% z dane. Po vyplnení Vyhlásenia, ku ktorému pripojíte Potvrdenie o zaplatení dane, môžete vyplnené tlačivá vhodiť do poštovej schránky školy alebo doručiť na daňový úrad. ĎAKUJEME!

   

   

   

   


  ZAVOLAJTE NÁM

  ZAVOLAJTE NÁM

  Základná škola: 032 / 6593411
  Materská škola: 0911 210 382
  Školská jedáleň:: 0911 240 873

  POŠLITE NÁM EMAIL

  POŠLITE NÁM EMAIL

  NAVŠTÍVTE NÁS

  NAVŠTÍVTE NÁS

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252

  Dolná Súča č. 252, 913 32

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
  COPYRIGHT (C) 2019
  #

  Pre skvalitnenie služieb uplatňujeme súbory cookies. Prehliadaním tohto webu tak súhlasíte s tým, aby sme tieto súbory mohli používať.