Oznamovanie protispoločenskej činnosti

   

  Dňa 1. marca 2019 vstúpil do platnosti nový zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti č. 54/2019 Z. z. („zákon“) – protikorupčný zákon, ktorý zrušil doterajší právny predpis zákon č. 307/2014 Z. z. Nová legislatíva vo svojej podstate nadväzuje na doterajšiu právnu úpravu a má prispieť k zefektívneniu ochrany poskytovanej oznamovateľom protispoločenskej činnosti.

  Najvýznamnejšou zmenou v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou je zriadenie Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti ako samostatného a nezávislého orgánu, ktorý poskytuje ochranu oznamovateľom a tiež rozhoduje o priznaní odmeny za kvalifikované oznámenie.

  Na základe uvedeného predpisu o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, vydal riaditeľ školy Vnútorný predpis / Smernicu č. 14 o postupe pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

  Zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa v podmienkach Základnej školy v Dolnej Súči je na základe § 10 ods. 1  zákona  hlavný kontrolór obce Mgr. Lenka Vojtášová. 

  Písomná adresa:

  Hlavný kontrolór obce

  Obecný úrad Dolná Súča

  Dolná Súča 2, 913 32

  Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  Za oznamovateľa sa považuje fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, úradu alebo zamestnávateľovi.

  Oznámením sa rozumie uvedenie skutočností, ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti, o ktorých sa osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme.  Oznámením protispoločenskej činnosti sa má zabrániť korupčnému správaniu v spoločnosti a určenej trestnej činnosti.

  Oznámenie protispoločenskej činnosti zamestnávateľovi má pomôcť samotnému zamestnávateľovi, aby si chránil svoju dobrú povesť a svoje vlastné zdroje, zároveň vytvára priestor, aby sa vyhol prípadným postihom, v niektorých prípadoch aj trestnej zodpovednosti právnickej osoby.   

  Oznámenie možno podať písomne, ústne do zápisnice alebo emailom.

  Písomné oznámenie sa podáva v zalepenej obálke kontrolórovi obce alebo do podateľne obecného úradu, ktorá je povinná doručené oznámenie bezodkladne odovzdať zodpovednej osobe.  Podanie sa podáva v obálke s označením : „Neotvárať – do rúk hlavného kontrolóra“.

  Oznámenie ústnou formou do zápisnice možno uskutočniť u zodpovednej osoby na Obecnom úrade v Dolnej Súči, Dolná Súča 2, druhé poschodie.

  Oznámenie emailom je možné urobiť na adresu zodpovednej osoby: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Oznámenia prijaté prostredníctvom emailu, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe. Uvedený email je prístupný pre oznamovateľov nepretržite 24 hodín denne.  Oznámenie je možné podať aj prostredníctvom formulára nižšie.

   

  Smernica č. 14 o postupe pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov oznamovateľov protispoločenskej činnosti (pdf)


  Napíšte nám správu

   

  Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

   

   

  ZAVOLAJTE NÁM

  ZAVOLAJTE NÁM

  Základná škola: 032 / 6593411
  Materská škola: 0911 210 382
  Školská jedáleň:: 0911 240 873

  POŠLITE NÁM EMAIL

  POŠLITE NÁM EMAIL

  NAVŠTÍVTE NÁS

  NAVŠTÍVTE NÁS

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252

  Dolná Súča č. 252, 913 32

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
  COPYRIGHT (C) 2019
  #