Materská škola

   

   

  Materská škola do roku 1989

  História materskej školy v obci Dolná Súča sa datuje od 1.9.1962

  Prvá trieda materskej školy bola otvorená v priestoroch už neexistujúcej budovy pod farou,
  v bývalej pomocnej škole. V budove bol 1.ročník základnej školy a po pristavení miestnosti vznikol priestor na jednu triedu materskej školy.

  V roku 1967 sa otvorila nová budova základnej deväťročnej školy a jedna trieda materskej školy sa mohla rozšíriť na dvojtriednu. Postupne sa však počet detí zvyšoval, priestory aj ich hygienické podmienky už neboli na požadovanej úrovni.

  V uvoľnených priestoroch po základnej deväťročnej  škole (dnešné zariadenie pre seniorov) sa začalo s prestavbou a v školskom roku 1971 – 1972 sa materská škola spod fary (potom to bol priemyselný obchod) presťahovala do nových priestorov.

  Z dôvodu lepšej pripravenosti detí pred vstupom do 1.ročníka v školskom roku 1977-1978 bola zriadená trieda v jednom z bytov bývalej učiteľskej bytovky (v bytovke pri hlavnej ceste). Trieda bola v prevádzke v dopoludňajších hodinách.

  V októbri 1981 bola otvorená ďalšia celodenná trieda v bývalej obecnej knižnici (vo vedľajšej budove dnešného zariadenia pre seniorov,  priestor skladu služieb obce).

  Vedenie materskej školy

  1962 - 1965 - Marta Mazáková
  1965 - 1973 - Jozefína Hrudková (Hrobárová)
  1973 - 1989 - Františka Rožníková (Hamajová)

  Materská škola po roku 1989

  V septembri 1989 bola otvorená nová (terajšia) budova materskej školy. Materská škola bola postavená v akcii „Z“. Vo veľkorysých priestoroch dvoch pavilónov boli otvorené štyri triedy s celodennou prevádzkou. V treťom pavilóne okrem hospodárskych priestorov (sklady, práčovňa, sušiareň a žehliareň, kotolňa, kancelária) bola deťom k dispozícii aj  jedáleň, telocvičňa, trieda na estetickú výchovu ale aj nedokončené priestory pre saunu. K budove materskej školy patril aj veľký školský dvor so stromami, pieskoviskami, kolískami, rôznymi kovovými preliezkami a za materskou školou i veľká trávnatá plocha s ovocnými stromami.

  V roku 2003 bola materská škola splynofikovaná. 

  V roku 2006 nastali zmeny vo veľkosti areálu školského dvora. Po celej dĺžke areálu materskej školy sa vybudovala nová miestna komunikácia, ktorá občanom sprístupnila priestor pre ďalšiu výstavbu rodinných domov. Postupne sa v areáli dvora poodstraňovali starnúce stromy a plocha dvora sa zmenil do terajších rozmerov. Predná časť školského dvora bola oplotená a zadná časť zostala otvorená. 

  V roku 2008 bola materská škola zlúčená so základnou školou do spoločného právneho subjektu pod názvom: Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252.

  V dôsledku postupného zhoršujúceho sa stavu budovy materskej školy (zatekania striech
  na všetkých troch pavilónoch) pristúpil zriaďovateľ k možnosti nadstavby hospodárskej časti budovy
  a v roku 2008 začal s jej výstavbou. Nad hospodárskym pavilónom bolo postavených desať nájomných bytov, a tým sa vyriešil problém so zatekaním tohto pavilónu. Problém zatekania ďalších dvoch pavilónov sa vyriešil až o dva roky neskôr. Zriaďovateľovi bol schválený projekt
  na rekonštrukciu, modernizáciu školskej infraštruktúry a v rámci spolufinancovania s európskou úniou sa v marci 2010 začalo s rekonštrukciou budov materskej i základnej školy. V materskej škole boli vymenené radiátory, okná, vchodové dvere, nová strecha a zateplila sa celá budovu.

  V roku 2011 bola realizovaná rekonštrukcia všetkých detských WC a umyvární (vymenili sa WC misy, dlažba, batérie). V priebehu rokov 2011 – 2013 sa zmodernizoval interiér tried a spální. Vymenili sa detské ležadlá, detské stolíky, koberce a zakúpili sa rôzne hrové tematické kútiky.

  Pre veľký záujem rodičov o umiestnenie detí do materskej školy bola v roku 2014  zrealizovaná rekonštrukcia priestorov pavilónu C. Po ich úpravách bol vytvorený priestor na piatu triedu aj s nevyhnutným príslušenstvom pre deti (šatňa, umyváreň a WC). V septembri 2014 bola táto trieda otvorená v poldennej prevádzke pre 12 detí.

  V roku 2017 boli do detských šatní zakúpené nové skrinky a lavičky na prezúvanie a v roku 2018 sa vymenila podlahová krytina v dvoch pavilónoch A a B.

  V období rokov 2014 až 2018 prebiehala celková rekonštrukcia školského dvora. Obnovilo sa oplotenie dvora, postupne sa odstránilo nevyhovujúce vybavenie dvora a nahradilo sa bezpečnými a modernými zostavami. Premiestnili sa a vytvorili dopadové zóny pod kovovými preliezkami, vymenili sa drevené konštrukcie nad pieskoviskami.

  V súčasnej dobe deti našej obce navštevujú materskú školu, ktorá im ponúka veľmi kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť v príjemnom a estetickom prostredí.

  Budúcnosť nám určite prinesie nové možnosti, ďalšej modernizácie, rozširovania, zlepšovania  a skvalitňovania úrovne našej materskej školy.

  Vedenie materskej školy

  1989 - 1991 - Františka Rožníková
  1991 - 2008 - Ľudmila Pastoráková
  2008 - 2013 - zástupca za MŠ: Alena Majerská (riaditeľ: Mgr. Janka Hinková)
  od 2013 - zástupca za MŠ: Alena Majerská (riaditeľ: RNDr. Mgr. Klement Hrkota, PhD.)

   

  ZAVOLAJTE NÁM

  ZAVOLAJTE NÁM

  Základná škola: 032 / 6593411
  Materská škola: 0911 210 382
  Školská jedáleň:: 0911 240 873

  POŠLITE NÁM EMAIL

  POŠLITE NÁM EMAIL

  NAVŠTÍVTE NÁS

  NAVŠTÍVTE NÁS

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252

  Dolná Súča č. 252, 913 32

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
  COPYRIGHT (C) 2019
  #