Aktuality 

  Informácia o rozhodnutiach  

  Termín osobného prevzatia rozhodutí je v utorok 18. 06. 2024 o 15:30 hod. na školskom dvore materskej školy.

  V prípade, že Vám deň a čas nevyhovuje, môžete si ho prevziať ešte  v stredu 19. 06. 2024 dopoludnia v čase od 10:30 do 11:30 hod.v kancelárii zástupkyňe materskej školy. Ak Vám ani tento termín nevyhovuje kontaktujte zástupkyňu MŠ e-mailom prípadne telefonicky na číslo 0911 933 354. 

   

  Zápis detí do materskej školy

   

  Zápis detí do materskej školy pre školský rok 2024/2025 sa uskutoční 14. mája 2024 (v utorok) od 13:00 hod. do 16:00 hod. v poldennej triede F (vstup do budovy s poldennou triedou je od školských ihrísk).

  Zápis prebehne prezenčnou formou. Prihlášku je však potrebné vyplniť elektronicky (link bude aktívny od 1.5.2024), vytlačiť a vlastnoručne podpísať. Vypísanú prihlášku s vlastnoručnými podpismi oboch zákonných zástupcov treba priniesť k zápisu.

  Pred odoslaním formulára / prihlášky na predprimárne vzdelávanie si, prosím, pozorne prečítajte informovanie dotknutej osoby v zmysle čl. 13 Nariadenia GDPR, ktoré je Vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie. Odoslaním formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili so všetkými informáciami, najmä s právami dotknutej osoby podľa čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR.

  POZOR: Údaje do prihlášky vpisujte presne podľa rodného listu dieťaťa, občianskych preukazov zákonných zástupcov s uvedením presného trvalého pobytu. Je nutné dodržať diakritiku! Pokiaľ máte trvalé bydlisko v Dolnej Súči, nevypisujete ulicu, len obec a súpisné číslo!!!

  V prípade, že sú zákonnými zástupcami obaja rodičia (to platí aj v prípade rozvedených rodičov, pokiaľ súd neurčil inak), je potrebné do prihlášky uviesť oboch. V prípade, že do prihlášky uvediete len jedného zákonného zástupcu, je nutné túto skutočnosť zdôvodniť v poznámke. Materská škola bude požadovať v zmysle platnej legislatívy dodatočné vysvetlenie tejto skutočnosti.

  K zápisu treba priniesť:

  • občiansky preukaz zákonného zástupcu,
  • rodný list dieťaťa,
  • vyplnenú prihlášku na predprimárne vzdelávanie podpísané obidvoma rodičmi,
  • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast
  • písomné vyhlásenie o podpisovaní a doručovaní všetkých písomností jednému zákonnému zástupcovi,
  • čestné vyhlásenie zákonného zástupcu, ak nedokáže zadovážiť podpis druhého zákonného zástupcu.

         Elektronická prihláška
   
        Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa

   

  Vážení rodičia

  oznamujeme Vám, že zriaďovateľ rozhodol o prerušení prevádzky materskej školy, vo štvrtok 28.03.2024 a utorok 02.04.2024, z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených detí. Riadna prevádzka začne v stredu 03.04.2024.

   

  Venovanie 2% z daní z príjmu

  Materská škola si Vás dovoľuje osloviť s prosbou venovania 2% z daní pri ročnom zúčtovaní nášmu Občianskemu združeniu rodičov pri Materskej škole v Dolnej Súči č. 251. 

  Za rozhodnutie finančne pomôcť práve našej materskej škole a našim deťom vopred ďakujeme.

   

  Vážení rodičia


  Po dohode s p. starostom škola pristúpi od 8. 1. 2024 k pokusnému otvoreniu možnosti elektronického odhlasovania obedov bez obmedzenia počtu (naša verzia umožňuje len toto) do 7.00 v daný deň. Keďže tu vzniká možnosť ekonomickej straty pre kuchyňu a tým aj pre obec, bude do vysokej miery závisieť na Vás, rodičoch, ako budete s ponúknutou možnosťou nakladať. Poprosíme Vás využívajte ju len v nevyhnutných prípadoch pri náhlom ochorení Vášho dieťaťa. Pokiaľ viete dopredu, že bude Vaše dieťa chýbať, odhlasujte ho čo najskôr. Značne tým pomôžete logistike jedálne. Pri otvorení možnosti odhlasovania sa automaticky otvorí aj možnosť pre prihlásenie v daný deň do 7,00 hod. Túto možnosť nevyužívajte, vzhľadom k tomu, že o 7,00 už nie sme schopní nič doobjednať a v prípade, že by nám stúpol počet obedov oproti stavu podľa ktorého objednávame t. j. stav v čase 10,00 hod. predchádzajúceho dňa – nebudeme schopní obed zabezpečiť. Telefonické odhlasovanie a prihlasovanie obedov už nebude možné. V aplikácií je uložená každá zmena, ktorú vykonáte a teda bude vidno, či nastavené pravidlá rešpektujete alebo nie. V prípade citlivého narábania s touto možnosťou sa budeme ju snažiť udržať aj keď to vytvára značný tlak na prevádzku jedálne a nie je to v súlade s platnou normou. Ak to neustojíme, budeme sa musieť vrátiť k terajšiemu stavu prihlasovania a odhlasovania.

  V krátkosti:
  1. Prihlasovanie a odhlasovanie obedov bude možné len v aplikácií a telefonicky už nie.
  2. Obedy si odhlasujete do 10,00 hod. predchádzajúceho dňa. Vo výnimočných prípadoch do 7,00 hod v daný deň.
  3. Obedy si prihlasujete do 10,00 hod. predchádzajúceho dňa. Pokiaľ si obed prihlásite neskôr (aplikácia Vám to umožní) môže sa stať, že nebude Vášmu dieťaťu vydaný – neobjednané potraviny a budete ho musieť zaplatiť (sumu nad dotáciu.

   

  Základné informácie o používaní EduPage nájdete na

   https://help.edupage.org/text.php?id=3086&lang=sk

   

  Informácia o začiatku prevádzky v novom školskom roku 2023/2024 v materskej škole 

   

  Riadna prevádzka materskej školy sa začína v pondelok 4. septembra 2023. Do tried s celodennou prevádzkou môžete deti privádzať v čase od 6:30 hod. do 8:00 hod.; do triedy s poldenou prevádzkou od 7:00hod. do 8:00 hod. 

  Zoznamy zaradenia detí do jednotlivých tried budú k dispozícii pri jednotlivých vstupoch do budovy materskej školy.  

  Dieťati je potrebné do materskej školy priniesť: papučky, pyžamo, podhlavník (rozmeru cca 45X35 cm), veci na prezlečenie (zabalené v samostatnom vrecku/taške, ktoré zastanú v skrinke dieťaťa), batôžtek,  flašku s pitím označenú menom a priezviskom dieťaťa. 

  Pani učiteľky sa už tešia na všetky známe i nové deti.

  Informácia o rozhodnutiach  

  Termín osobného prevzatia rozhodutí je v pondelok 26. 06. 2022 o 16:00 hod. na školskom dvore materskej školy.

  Prineste si svoje pero a IBAN Vášho účtu (budú potrebné pri vypisovaní prihlášky a zápisného listku na stravovanie).

  V prípade, že Vám deň a čas nevyhovuje, môžete si ho prevziať  v utorok 27.06. 2023 dopoludnia v čase od 9:00 do 11:30 hod. v kancelárii zástupkyňe materskej školy. Ak Vám ani tento termín nevyhovuje kontaktujte ju e-mailom prípadne telefonicky. 

   

  Zápis detí do materskej školy

   

  Zápis detí do materskej školy na školský rok 2023/2024 sa uskutoční prezenčne (osobne s dieťaťom) v stredu 3. mája a vo štvrtok 4. mája 2023 v čase od 13:00 h. do 15:30 h. v triede s poldennou prevádzkou (trieda F), vstup pri mini futbalovom ihrisku.

   

  Na zápis je potrebné priniesť:

  1. Žiadosť o prijatie dieťaťa s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti a údajoch o povinnom očkovaní dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast (priestor na potvrdenie je súčasťou žiadosti) 
  2. Informovaný súhlas na spracovanie osobných údajov
  3. Písomné vyhlásenie zástupcu v správnom konaní, alebo v prípade problému zadováženia podpisu druhého zákonného      zástupcu Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu v správnom konaní v prípade možnej prekážky 
  4. Rodný list dieťaťa na overenie údajov v žiadosti

   

  Žiadosť do materskej školy môže zákonný zástupca podať aj  elektronicky na email adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. i s potrebnými súhlasmi a vyhláseniami.

   

  Rozhodnutia o prijatí / neprijatí do materskej školy budú vydané do 30. júna 2023. Termín osobného prevzatia rozhodutí bude zverejnený na stránke materskej školy po 20. júni 2023. 

   

  Podmienky prijímania detí do materskej školy sú zverejnené na webovej stránke materskej školy.

   

  Pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole

   

  Rodičia dieťaťa, ktoré bude pokračovať v povinnom vzdelávaní v škol. roku 2023/2024 musia materskej škole predložiť:

  1. Súhlas Centra poradenstva a prevencie prípadne Špeciálneho centra poradenstva a prevencie v Trenčíne
  2. Súhlas lekára o pokračovaní vzdelávania
  3. Súhlas zákonných zástupcov o pokračovaní vzdelávania 
  4. Žiadosť o pokračovanie povinného vzdelávania v materskej škole
  5. Písomné vyhlásenie zástupcu v správnom konaní alebo v prípade problému zadováženia podpisu druhého zákonného         zástupcu Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu v správnom konaní v prípade možnej prekážky

   

  Rozhodnutie o pokračovaní vo vzdelávani v materskej škole bude vydané bezodkladne po doručení všetkých uvedených písomných súhlasov a vyhlásení.

   

  Vážení rodičia detí povinného predprimárneho vzdelávania.

   

  Od mája 2023 sa menia podmienky poskytovania dotácie na stravu.
  Nárok na dotáciu majú rodičia detí v hmotnej núdzi. Ďalej rodičia, kde príjem domácnosti je najviac vo výške životného minima a rodičia detí, ktorí požiadajú o dotáciu na stravovanie.

  Pre účely vyplácania dotácie na stravu je potrebné vyplniť žiadosť/ návratku, ktorú deti dostali od triednych učiteliek a túto im je  potrebné vyplnenú odovzdať do 5.4.2023.  Podrobné informácie a tlačivo žiadosti/ návratky je TU.

  V prípade, že to nestihnete a potrebnú žiadosť poskytnete neskôr, dotácia vám bude vyplácaná až od nasledujúceho mesiaca. Následne je potrebné každú zmenu oznámiť vedúcej školskej jedálne na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a na obecný úrad na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

   

  Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024

   

  Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční 12. 4. 2023 (streda) od 12.00 hod. do 17.00 hod. v triedach na prízemí hlavnej budovy ZŠ. Zápis prebehne prezenčnou formou.

  Bližšie informácie získate TU

   

  Venovanie 2% z daní z príjmu

  Materská škola si Vás dovoľuje osloviť s prosbou venovania 2% z daní pri ročnom zúčtovaní nášmu Občianskemu združeniu rodičov pri Materskej škole v Dolnej Súči č. 251. 

  Za rozhodnutie finančne pomôcť práve našej materskej škole a našim deťom vopred ďakujeme.

   

  Výška ceny stravného pre deti MŠ

   

  Od januára 2023 sa zvyšuje cena stravného v MŠ:

  Výška stravnej jednotky na deň:  2,10 € (desiata 0,50 €, obed 1,20 €, olovrant 0,40 €)

   

   

  Vážení rodičia 

  Od januára 2023 sa menia podmienky poskytovania dotácie na stravu.

  Nárok na dotáciu majú rodičia detí v hmotnej núdzi. Ďalej rodičia, kde príjem domácnosti je najviac vo výške životného minima a rodičia detí, ktorí nepoberajú daňový bonus.
  Pre účely vyplácania dotácie na stravu. Pošlite prosím mail na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. V maily uveďte, do ktorej kategórie spadáte, meno a priezvisko žiaka/dieťaťa a jeho rodné číslo.
  Čo sa týka detí, ktorých rodičia nepoberajú daňový bonus (ide o deti vo veku  5 - 18 rokov, príp. mladšie ak sú zaradené na predprimárne vzdelávanie) je potrebné predložiť vyplnené čestné vyhlásenie (na stiahnutie TU). Čestné vyhlásenie prosím odovzdať na podateľňu obecného úradu, prípadne poslať scan podpísaného vyhlásenia na uvedený mail.
  Termín na poskytnutie informácií o nároku na dotáciu na stravovanie je do 30. 12. 2022. V takom prípade budete poberať dotáciu od januára 2023. V prípade, že to nestihnete a potrebné informácie poskytnete neskôr, bude vám dotácia vyplácaná až od nasledujúceho mesiaca po podaní dokumentov na obecný úrad.
  Následne je potrebné každú zmenu oznámiť na uvedený mail.

   

  Predvianočná radosť detí

  V sobotu 10. decembra 2022 sa v obci  uskutoční VIANOĆNÝ BAZÁR.

  Materská škola na toto podujatie pripravuje pre deti  DETSKÚ VIANOČNÚ TOMBOLU.  Ak máte záujem prispieť do tomboly drobným darčekom (hračkou, skladačkou, knihou, materiálom na kreslenie, maľovanie.....), môžete tak spraviť. Tombolu prineste do materskej školy alebo priamo na vianočné podujatie.

  Za ochotu prispieť a tak pomôc potešiť čo najväčší počet detí v obci Vám všetkým vopred ĎAKUJEME. 

  Prerušená prevádzka 

  Zriaďovateľ materskej školy, Obec Dolná Súča oznamuje, že v piatok 18. novembra 2022 je prevádzka materskej školy prerušená. 

   

  Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 1. septembra 2022

  1. Na účel prevádzky materskej školy rodič predkladá pri nástupe dieťaťa a po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní(vrátane víkendov a sviatkov) vyhlásenie o bezpríznakovosti link TU.

  2. Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 školského zákona 

  a) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

  b) nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.

  - Potvrdenie od lekára z dôvodu neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa bude vyžadovať až, ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 7 dní.

  - Potvrdenie od lekára sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti sa nevyžaduje, ak ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné.

   

  Dotácia na stravu pre školský rok 2022/2023

  Táto informácia sa týka rodičov žiakov (detí), ktoré sa v budúcom školskom roku budú stravovať v školskej jedálni a nastupujú na predprimárne vzdelávanie v MŠ, idú do prvého ročníka ZŠ a navštevujú ZŠ.
  Nárok na dotáciu majú rodičia detí v hmotnej núdzi. Ďalej rodičia, kde príjem domácnosti je najviac vo výške životného minima a rodičia deti, ktorí nepoberajú daňový bonus.

  Pre účely vyplácania dotácie na stravu. Pošlite prosím mail na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. V maily uveďte do ktorej kategórie spadáte, meno a priezvisko žiaka/dieťaťa a jeho rodné číslo.

  Čo sa týka detí, ktorých rodičia nepoberajú daňový bonus (ide o deti vo veku  5 - 15 rokov, príp. mladšie ak sú zaradené na predprimárne vzdelávanie) je potrebné predložiť vyplnené čestné vyhlásenie link TU. Čestné vyhlásenie stačí dať do poštovej schránky obecného úradu.

  Pri deťoch po dovŕšení 15 rokov veku je automaticky nárok aj na dotáciu aj na daňový bonus a nie je potrebné predkladať čestné vyhlásenie.

  Termín na poskytnutie informácií o nároku na dotáciu na stravovanie je 31. 7. 2022. V takom prípade budete poberať dotáciu od septembra 2022. V prípade, že to nestihnete a potrebné informácie poskytnete neskôr, bude vám dotácie vyplácaná až od októbra, prípadne ešte neskôr.

  Následne je potrebné každú zmenu oznámiť na uvedený mail.

  Informácia o rozhodnutiach  

  Termín osobného prevzatia rozhodutí je v stredu 22. 06. 2022 o 16:00 hod. na školskom dvore materskej školy.

  V prípade, že Vám deň a čas nevyhovuje, môžete si ho prevziať vo štvrtok alebo v piatok dopoludnia v čase od 10:30 do 11:30 hod. v kancelárii zástupkyňe materskej školy. Ak Vám ani tento termín nevyhovuje kontaktujte ju e-mailom prípadne telefonicky. 

   

  UPOZORNENIE

  Ministerstvo školstva za účelom aj naďalej udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach zostavilo USMERNENIE K BEZPEČNÉMU PROSTREDIU V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH ..." zverejnené 10. 05. 2022.  

  Zároveň zverejnilo aj nové tlačivo - " Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti ", ktoré rodič predkladá pri nástupe dieťaťa do materskej školy po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov).

  V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, dieťa sa považuje za príznakové, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak dieťa nepríde v sprievode rodiča do materskej školy a nim poverená privádzajúca osoba nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, je potrebné dieťa  izolovať a bezodkladne kontaktovať rodiča.

   

  Zápis detí do materskej školy

  Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2022/2023 môže zákonný zástupca podať v čase od 1. mája do 15. mája 2022 elektronicky - na email adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., osobne - prinesením do materskej školy, poštou alebo vložením do poštovej schránky MŠ.

   

  Žiadosť musí  byť doručená s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti a údajoch o povinnom očkovaní dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré je súčasťou žiadosti o prijatie a s tlačivom Informovaného súhlasu na spracovanie osobných údajov pri zápise dieťaťa do materskej školy.

  POZOR: Údaje do žiadosti vpisujte presne podľa rodného listu dieťaťa, občianskych preukazov zákonných zástupcov s uvedením presného trvalého pobytu.

  Rozhodnutia o prijatí / neprijatí do materskej školy bude vydané do 15. júna 2022. Termín osobného prevzatia rozhodutí bude zverejnené na stránke materskej školy po 15. júni.  

  Podmienky a tlačivá prijímania detí do materskej školy sú zverejnené na webovej stránke materskej školy.

   

  Stravovanie

  Prosíme rodičov, aby dôsledne dbali na prihlasovanie a odhlasovanie stravy svojho dieťaťa prostredníctvom aplikácie na stránke strava.cz, vždy deň vopred do 10,00 hod. V prípade náhleho ochorenia dieťaťa je možné odhlásiť stravu dieťaťa aj v daný deň do 7:00 hod. telefonicky u vedúcej školkej jedálne.

  Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v EP Materskej školy, Dolná Súča 251 pre školský rok 2021/2022

  Dokument obsahuje:
  1. Organizáciu prevádzky materskej školy
  2. Povinnosti zákonných zástupcov a organizáciu dochádzky detí do materskej školy
  3. Organizáciu a obsah predprimárneho vzdelávania
  4. Organizáciu počas pobytu vonku
  5. Organizáciu v jedálni
  6. Organizáciu v umyvárni
  7. Organizácia v spálni
  8. Zabezpečenie čistoty a hygieny priestorov materskej školy
  9. Pokyny pre zamestnancov
  Znenie celého dokumetu nájdete tu.

   

  Zmena v systéme dotácií na stravu

  Od 1.9. 2021 nastala zmena v systéme dotácií na stravu. Po novom má na dotáciu na stravu nárok dieťa vo veku 5 až 15 rokov, ktoré chodí na obedy do školskej jedálne a naviac je rodina poberateľom podpory v hmotnej núdzi alebo nedosahuje úroveň životného minima alebo ani jeden z rodičov nepoberá daňový bonus.
  Ostatní rodičia budú poberať zvýšený daňový bonus, v ktorom bude dotácia na stravu premietnutá.

    


  Zápis detí do materskej školy

  Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022 môže zákonný zástupca podať v čase od 1. mája do 15. mája 2021 elektronicky na email adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  Žiadosť musí  byť doručená s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré bude obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní. Vyplnené a potvrdené žiadosti môžu záujemci  vložiť aj do poštovej schránky MŠ.

  Podmienky prijímania detí do materskej školy sú zverejnené na webovej stránke materskej školy.

   


  Milí rodičia

  Z dôvodu pretrvávajúceho zatvorenia materskej školy sme sa znova rozhodli pre Vaše deti pripravovať vhodný materiál na rôrne aktivity - pozrite - Učíme sa na diaľku

   Vážení rodičia predškolákov

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Trenčíne nám poskytlo súhrn informácií o uzákonených zmenách, týkajúcich sa plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (PPV) detí, ktoré dosiahnu päť rokov veku do 31.8.2021, o posudzovaní školskej zrelosti pred nástupom do školy, o pokračovaní plnenia povinného predprimárnenho  vzdelávania (po starom odklad školskej dochádzky) a o výnimočnom prijatí na povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa (o predčasnom nástup do školy). Zmeny nadobúdajú platnosť od 1.1.2021. Kontakt na CPPPaP.

  Ako môže rodina uľahčiť predškolákovi vstup do školy?
  Zoznam klinických logopédov v Trenčíne a okolí.


  ZAVOLAJTE NÁM

  ZAVOLAJTE NÁM

  Základná škola: 032 / 6593411
  Materská škola: 0911 210 382
  Školská jedáleň:: 0911 240 873

  POŠLITE NÁM EMAIL

  POŠLITE NÁM EMAIL

  NAVŠTÍVTE NÁS

  NAVŠTÍVTE NÁS

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252

  Dolná Súča č. 252, 913 32

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
  COPYRIGHT (C) 2019
  #