Aktuality 

  Predvianočná radosť detí

  V sobotu 10. decembra 2022 sa v obci  uskutoční VIANOĆNÝ BAZÁR.

  Materská škola na toto podujatie pripravuje pre deti  DETSKÚ VIANOČNÚ TOMBOLU.  Ak máte záujem prispieť do tomboly drobným darčekom (hračkou, skladačkou, knihou, materiálom na kreslenie, maľovanie.....), môžete tak spraviť. Tombolu prineste do materskej školy alebo priamo na vianočné podujatie.

  Za ochotu prispieť a tak pomôc potešiť čo najväčší počet detí v obci Vám všetkým vopred ĎAKUJEME. 

  Prerušená prevádzka 

  Zriaďovateľ materskej školy, Obec Dolná Súča oznamuje, že v piatok 18. novembra 2022 je prevádzka materskej školy prerušená. 

   

  Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 1. septembra 2022

  1. Na účel prevádzky materskej školy rodič predkladá pri nástupe dieťaťa a po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní(vrátane víkendov a sviatkov) vyhlásenie o bezpríznakovosti link TU.

  2. Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 školského zákona 

  a) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

  b) nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.

  - Potvrdenie od lekára z dôvodu neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa bude vyžadovať až, ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 7 dní.

  - Potvrdenie od lekára sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti sa nevyžaduje, ak ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné.

   

  Dotácia na stravu pre školský rok 2022/2023

  Táto informácia sa týka rodičov žiakov (detí), ktoré sa v budúcom školskom roku budú stravovať v školskej jedálni a nastupujú na predprimárne vzdelávanie v MŠ, idú do prvého ročníka ZŠ a navštevujú ZŠ.
  Nárok na dotáciu majú rodičia detí v hmotnej núdzi. Ďalej rodičia, kde príjem domácnosti je najviac vo výške životného minima a rodičia deti, ktorí nepoberajú daňový bonus.

  Pre účely vyplácania dotácie na stravu. Pošlite prosím mail na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. V maily uveďte do ktorej kategórie spadáte, meno a priezvisko žiaka/dieťaťa a jeho rodné číslo.

  Čo sa týka detí, ktorých rodičia nepoberajú daňový bonus (ide o deti vo veku  5 - 15 rokov, príp. mladšie ak sú zaradené na predprimárne vzdelávanie) je potrebné predložiť vyplnené čestné vyhlásenie link TU. Čestné vyhlásenie stačí dať do poštovej schránky obecného úradu.

  Pri deťoch po dovŕšení 15 rokov veku je automaticky nárok aj na dotáciu aj na daňový bonus a nie je potrebné predkladať čestné vyhlásenie.

  Termín na poskytnutie informácií o nároku na dotáciu na stravovanie je 31. 7. 2022. V takom prípade budete poberať dotáciu od septembra 2022. V prípade, že to nestihnete a potrebné informácie poskytnete neskôr, bude vám dotácie vyplácaná až od októbra, prípadne ešte neskôr.

  Následne je potrebné každú zmenu oznámiť na uvedený mail.

  Informácia o rozhodnutiach  

  Termín osobného prevzatia rozhodutí je v stredu 22. 06. 2022 o 16:00 hod. na školskom dvore materskej školy.

  V prípade, že Vám deň a čas nevyhovuje, môžete si ho prevziať vo štvrtok alebo v piatok dopoludnia v čase od 10:30 do 11:30 hod. v kancelárii zástupkyňe materskej školy. Ak Vám ani tento termín nevyhovuje kontaktujte ju e-mailom prípadne telefonicky. 

   

  UPOZORNENIE

  Ministerstvo školstva za účelom aj naďalej udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach zostavilo USMERNENIE K BEZPEČNÉMU PROSTREDIU V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH ..." zverejnené 10. 05. 2022.  

  Zároveň zverejnilo aj nové tlačivo - " Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti ", ktoré rodič predkladá pri nástupe dieťaťa do materskej školy po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov).

  V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, dieťa sa považuje za príznakové, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak dieťa nepríde v sprievode rodiča do materskej školy a nim poverená privádzajúca osoba nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, je potrebné dieťa  izolovať a bezodkladne kontaktovať rodiča.

   

  Zápis detí do materskej školy

  Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2022/2023 môže zákonný zástupca podať v čase od 1. mája do 15. mája 2022 elektronicky - na email adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., osobne - prinesením do materskej školy, poštou alebo vložením do poštovej schránky MŠ.

   

  Žiadosť musí  byť doručená s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti a údajoch o povinnom očkovaní dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré je súčasťou žiadosti o prijatie a s tlačivom Informovaného súhlasu na spracovanie osobných údajov pri zápise dieťaťa do materskej školy.

  POZOR: Údaje do žiadosti vpisujte presne podľa rodného listu dieťaťa, občianskych preukazov zákonných zástupcov s uvedením presného trvalého pobytu.

  Rozhodnutia o prijatí / neprijatí do materskej školy bude vydané do 15. júna 2022. Termín osobného prevzatia rozhodutí bude zverejnené na stránke materskej školy po 15. júni.  

  Podmienky a tlačivá prijímania detí do materskej školy sú zverejnené na webovej stránke materskej školy.

   

  Stravovanie

  Prosíme rodičov, aby dôsledne dbali na prihlasovanie a odhlasovanie stravy svojho dieťaťa prostredníctvom aplikácie na stránke strava.cz, vždy deň vopred do 10,00 hod. V prípade náhleho ochorenia dieťaťa je možné odhlásiť stravu dieťaťa aj v daný deň do 7:00 hod. telefonicky u vedúcej školkej jedálne.

   

  Venovanie 2% z daní z príjmu

  Materská škola si Vás dovoľuje osloviť s prosbou venovania 2% z daní pri ročnom zúčtovaní nášmu Občianskemu združeniu rodičov pri Materskej škole v Dolnej Súči č. 251. Za rozhodnutie finančne pomôcť práve našim deťom vopred ďakujeme.

   

   

    

  Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v EP Materskej školy, Dolná Súča 251 pre školský rok 2021/2022

  Dokument obsahuje:
  1. Organizáciu prevádzky materskej školy
  2. Povinnosti zákonných zástupcov a organizáciu dochádzky detí do materskej školy
  3. Organizáciu a obsah predprimárneho vzdelávania
  4. Organizáciu počas pobytu vonku
  5. Organizáciu v jedálni
  6. Organizáciu v umyvárni
  7. Organizácia v spálni
  8. Zabezpečenie čistoty a hygieny priestorov materskej školy
  9. Pokyny pre zamestnancov
  Znenie celého dokumetu nájdete tu.

   

  Zmena v systéme dotácií na stravu

  Od 1.9. 2021 nastala zmena v systéme dotácií na stravu. Po novom má na dotáciu na stravu nárok dieťa vo veku 5 až 15 rokov, ktoré chodí na obedy do školskej jedálne a naviac je rodina poberateľom podpory v hmotnej núdzi alebo nedosahuje úroveň životného minima alebo ani jeden z rodičov nepoberá daňový bonus.
  Ostatní rodičia budú poberať zvýšený daňový bonus, v ktorom bude dotácia na stravu premietnutá.

    


  Zápis detí do materskej školy

  Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022 môže zákonný zástupca podať v čase od 1. mája do 15. mája 2021 elektronicky na email adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  Žiadosť musí  byť doručená s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré bude obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní. Vyplnené a potvrdené žiadosti môžu záujemci  vložiť aj do poštovej schránky MŠ.

  Podmienky prijímania detí do materskej školy sú zverejnené na webovej stránke materskej školy.

   


  Milí rodičia

  Z dôvodu pretrvávajúceho zatvorenia materskej školy sme sa znova rozhodli pre Vaše deti pripravovať vhodný materiál na rôrne aktivity - pozrite - Učíme sa na diaľku

   Vážení rodičia predškolákov

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Trenčíne nám poskytlo súhrn informácií o uzákonených zmenách, týkajúcich sa plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (PPV) detí, ktoré dosiahnu päť rokov veku do 31.8.2021, o posudzovaní školskej zrelosti pred nástupom do školy, o pokračovaní plnenia povinného predprimárnenho  vzdelávania (po starom odklad školskej dochádzky) a o výnimočnom prijatí na povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa (o predčasnom nástup do školy). Zmeny nadobúdajú platnosť od 1.1.2021. Kontakt na CPPPaP.

  Ako môže rodina uľahčiť predškolákovi vstup do školy?
  Zoznam klinických logopédov v Trenčíne a okolí.


  ZAVOLAJTE NÁM

  ZAVOLAJTE NÁM

  Základná škola: 032 / 6593411
  Materská škola: 0911 210 382
  Školská jedáleň:: 0911 240 873

  POŠLITE NÁM EMAIL

  POŠLITE NÁM EMAIL

  NAVŠTÍVTE NÁS

  NAVŠTÍVTE NÁS

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252

  Dolná Súča č. 252, 913 32

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
  COPYRIGHT (C) 2019
  #