Aktuality


  Nástup detí do materskej školy

  Od pondelka 8. 2. 2021 je materská škola v riadnej prevádzke. 

  Nástup detí do materskej školy je po každom plošnom testovaní podmienený podpísaním čestného výhlásenia zákonného zástupcu o bezinfekčnosti Príloha č. 11a - vytlačiť a predložením k nahliadnutiu dokladu o negatívnom teste na COVID 19 - zákonného zástupcu (alebo privádzajúceho/preberajúceho člena rodiny ). Bez týchto náležitostí nie je možný nástup dieťaťa do materskej školy. Ak ste už boli pozitívny, pri návrate dieťaťa do MŠ v čestnom vyhlásení uvediete dátum konca výnimky z testovania.  Po neprítomnosti dieťaťa v MŠ viac ako 3 dni, zakonný zástupca vždy predkladá vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa.

  Zároveň prosíme rodičov o zodpovednosť a vzájomnú toleranciu. Neprivádzajte do materskej školy deti, ak majú hoc aj minimálne príznaky respiračného ochorenia. 

  Príloha č. 11b (link TU- Zákonný zástupca - Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase (GDPR - oboznámiť sa).

   

  Venovanie 2% z daní z príjmu

  materská škola si Vás dovoľuje osloviť s prosbou venovania 2% z daní pri ročnom zúčtovaní nášmu Občianskemu združeniu rodičov pri Materskej škole v Dolnej Súči č. 251. Za rozhodnutie finančne pomôcť práve našim deťom vopred ďakujeme.

   

  Upozornenie

  Zakonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

   

  Stravovanie detí MŠ - upozornenie

  Deti materskej školy budú od 2. 9. 2020 prihlásené na stravovanie automaticky. V prípade, že dieťa z akých koľvek dôvodov nepôjde do materskej školy, je potebné ho odhlásiť na stránke strava.cz. Odhlásiť ho môžete aj v ten deň ráno najneskôr do 7:00 hod.

   

  Mimoriadna organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ pre školský rok 2020/2021

  Tento dokument rešpektuje opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR účinných od 1. septembra 2020.
  Obsah:

  • Organizácia prevádzky materskej školy
  • Organizácia dochádzky detí do materskej školy
  • Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania
  • Organizácia počas pobytu vonku
  • Organizácia v jedálni
  • Organizácia v umyvárni
  • Organizácia v spálni
  • Zabezpečenie čistoty a hygieny priestorov materskej školy
  • Pokyny pre zamestnancov
  • Príloha č. 4 - Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti
  • Potvrdenie o chorobe od lekára po ochorení dieťaťa.

  Prevádzka MŠ od 15. júna 2020

  Materská škola aj po skončení výnimočného stavu (od 15. 6. 2020) zostáva v nezmenej prevádzke stanovenej k 1. 6. 2020 až do odvolania.


  Medzinárodný deň detí

  Prvého júna sa klasicky oslavuje sviatok všetkých detí, ani tento rok tomu nebude inak, no kvôli aktuálnej situácií v trochu pozmenenej forme. Bližšie informácie sa dozviete TU.


  Záujem o MŠ

  Rodičia detí navštevujúcich MŠ sú povinní nahlásiť, či majú záujem, aby ich dieťa navštevovalo od 1. júna materskú školu. Termín nahlasovania je  do piatku 22. 5. 2020 do 10.00 hod. na mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo na telefónne číslo 0911 933354.

   

  Prijímanie detí do materskej školy na školský rok 2020/2021

  Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že:
  podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude realizovať bez osobnej prítomnosti detí; komunikácia bude elektronickou formou- zaslaním vyplneného tlačiva žiadosti e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., prípadne vložením tlačiva žiadosti do poštovej schránky pri zadnom vstupe MŠ od obecnej bytovky nad MŠ, alebo po telefonickom dohovore na čísle 0911 933 354 so zástupkyňou MŠ na osobnom stretnutí, s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
  -potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa aktuálne nebude vyžadovať; potvrdenie bude potrebné doručiť do materskej školy v termíne do 4 týždňov po ukončení mimoriadnej situácie; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
  - ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.
  Aktuálne tlačivá na stiahnutie:
  Tlačivo žiadosti o prijatie do MŠ
  Tlačivo potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa


  Učíme sa na diaľku

  Milí rodičia, máte záujem nájsť si aktuálne informácie o situácii v školstve a námety na prácu s deťmi?
  Učiteľky MŠ pripravili pre Vaše deti tématické námety a úlohy na prácu doma. Bližšie informácie nájdete tu na našej stránke v sekcii Učíme sa na diaľku.


  Mimoriadne prerušenie prevádzky

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)  mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.


  Elektronické odhlasovanie (prihlasovanie) stravy

  Od 8. 1. 2020 je v našej  materskej škole spustené online odhlasovanie (prihlasovanie) stravy. Každé dieťa má na stránke www.strava.cz vytvorené konto, pomocou ktorého môžete spravovať jeho stravovanie. Stravovanie je možné spravovať v rozmedzí jedného mesiaca. Pri prihlásení do aplikácie je potrebné zadať:
  - číslo jedálne: 90034, 
  - používateľa v tvare: priezvisko.meno a heslo pre prvotný vstup. Heslo odporúčame po prvom prihlásení zmeniť v časti Nastavenie účtu.

  Odhlasovanie/prihlasovanie stravy zrealizujte vo voľbe menu OBJEDNÁVKY. 
  - celodenné odhlásenie – odznačiť políčko pri názve dňa s dátumom, 
  - odhlásenie z desiatej  alebo olovrantu – odznačiť políčko pri konkrétnom jedle,
  - odhlásenie z obeda nie je možné - dieťa musí poberať počas dňa v materskej škole vždy dve jedlá.

  Odhlásenie zo stravy je potrebné uložiť kliknutím na zelené tlačidlo Odoslať v hornej časti webovej stránky. 
  Odhlásenie zo stravy je potrebné vykonať deň vopred do 10:00 hodiny.


  Pre správu aplikácie v mobilnom telefóne so systémom Android je potrebné cez Obchod Play stiahnuť aplikáciu Strava.cz. Apple má samozrejme svoj ekvivalent. 

  Každý stravník (dieťa) je na stravovanie prihlásený automaticky.
  V prípade potreby ho treba iba odhlásiť.
  Manuál s popisom stránky


  Upozornenie

  Upozorňujeme rodičov detí, ktoré budú od 1.9.2019 jeden rok pred začiatkom povinnej školskej dochádzky na dôležité zmeny poplatkov v materskej škole.

  1. Poplatok za pobyt dieťaťa v materskej škole sa už za tieto deti neuhrádza.
  2. Poplatok za stravu nie je však úplne zadarmo. Stravná jednotka
   pre deti v MŠ je stanovená na 1,45€ + mesačné režijné náklady 2€.

  Štátna dotácia stravnej jednotky je stanovená na sumu 1,20€. Finančný rozdiel (0,25€) + režijné náklady je potrebné uhradiť.
  Doplatok za stravu sa uhrádza v dvoch intervaloch: od 1.9. do 31.12. a od 1.1. do 31.7.   
  Nedoplatky za stravu (neodhlásenie sa zo stravy) sa uhrádzajú mesačne.

   


  MATERSKÁ ŠKOLA
  Vás srdečne pozýva na oslavu 30. výročia otvorenia 
  novej budovy Materskej školy v Dolnej Súči, ktorá sa uskutoční v piatok 7. júna 2019.
  Začiatok pre širokú verejnosť o 15:00 v areáli Materskej školy.
  Program:
  15:00 – Slávnostné zahájenie, kultúrny program detí MŠ 
  16:00 – Športovo-zábavné aktivity pre deti a rodičov
  17:00 – Bábkové predstavenie: „Princezná Rozmarínka“ (Teatro Pimprlo)
  17:45 – Tombola a voľná zábava detí


  Vážení rodičia predškolákov,

  vzhľadom na poskytované dotácie na obedy pre deti v poslednom ročníku materskej školy Vás chcem informovať o zmene platobných podmienok za stravné pre Vaše deti.

  Cena stravnej jednotky – desiata+obed+olovrant - je 1,27€ a dotácia na stravovanie je 1,20€. Rozdiel 0,07€ za obed sa bude uhrádzať na účet školskej jedálne.

  Vzhľadom k tomu, že ide o malé sumy budeme túto čiastku vyberať jednorazovo spolu s poplatkom na réžiu kuchyne.

  Dotácia sa týka len predškolákov, ktorí sú v daný deň v materskej škole. To znamená, že ak nestihnete dieťa odhlásiť podľa platných pravidiel obed mu bude uvarený a vy si ho môžete prísť vziať do obedára. Za tento obed však platíte plnú sumu – 1,27€.

  Na konci predškolskej dochádzky sa financie jednorazovo zúčtujú a preplatky Vám budú vrátené na účet a v prípade nedoplatku, Vás budeme žiadať o doplatenie dlžnej sumy na účet školskej jedálne.

  Poprosím Vás, aby ste si deti v prípade absencie v materskej škole odhlasovali včas, pokiaľ obed nebudete chcieť za plnú cenu.  Ďakujem za pochopenie

  RNDr. Mgr. Klement Hrkota, PhD.


   

  ZAVOLAJTE NÁM

  ZAVOLAJTE NÁM

  Základná škola: 032/6593411
  Materská škola: 032/6593221
  Školská jedáleň:: 032/6593157

  POŠLITE NÁM EMAIL

  POŠLITE NÁM EMAIL

  NAVŠTÍVTE NÁS

  NAVŠTÍVTE NÁS

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252

  Dolná Súča č. 252, 913 32

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
  COPYRIGHT (C) 2019
  #

  Pre skvalitnenie služieb uplatňujeme súbory cookies. Prehliadaním tohto webu tak súhlasíte s tým, aby sme tieto súbory mohli používať.