Podmienky prijatia a dochádzky


  Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do materskej školy

  Ministerstvo školstva SR podľa § 59 a § 28 ods.19 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) o zmene a doplnení neskorších predpisov, a podľa § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole a ostatných podmienkach a podľa čl. 1 ods.1 vyhlášky č. 308/2009 Z.z. ustanovuje spôsob a podrobnosti prijímania detí do materskej školy.

  - Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku., výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku ak sú preň vytvorené vhodné a primerané podmienky.

  - Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenie povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky.

  - Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľovi školy.

  - Rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

  - Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

  POZOR ZMENA

  - Prihlášky na preddprimárne vzdelávanie sa budú podávať elektronicky v termíne od 30. 4. 2020 do 31. 5. 2020. Presné informácie budú zverejnené na tomto mieste v priebehu mesiaca apríl.


  - Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ školy na budove materskej školy a na inom verejne dostupnom mieste v termíne od 30. apríla do 31. mája. Riaditeľ školy spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy.

  - Novoprijaté dieťa sa do materskej školy prijíma na adaptačný pobyt, ktorý spravidla trvá tri mesiace. Ak sa dieťa bezproblémovo zadaptuje, po dohode zákonného zástupcu so zástupcom materskej školy, môže sa adaptačný pobyt ukončiť a riaditeľ rozhodne o riadnom prijatí do materskej školy. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ školy po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.

  - Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa prijíma na diagnostický pobyt, ktorý môže presiahnuť dobu troch mesiacov, nesmie byť ale dlhší ako jeden rok.

  - Dieťa môže byť prijaté na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka, ak to umožňuje kapacita materskej školy.

  Ostatné podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy

  Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľ po prerokovaní s pedagogickou radou školy a zverejní ich na viditeľnom mieste.

  - Do materskej školy sa prijímajú deti spravidla postupne podľa dátumu narodenia.

  - zohľadňuje záujem o formu vzdelávania v materskej školy (celodennú, poldennú).


  - V prípade prijatia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, alebo so zdravotným znevýhodnením, ktoré si vyžadujú asistenciu, zabezpečí osobného asistenta učiteľa pre toto dieťa škola podľa jej možnosti a legislatívnych ustanovení.
  - V prípade prijatia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do materskej školy, ktoré si vyžaduje asistenciu, môže túto zabezpečovať po schválený riaditeľom školy i zákonný zástupca. Podmienky, rozsah a požiadavky asistencie, nevyhnutné na zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti dieťaťa určí riaditeľ školy na základe prerokovania, schválenia a písomnej dohody so zákonným zástupcom dieťaťa.

  - V prípade, že škola nemôže pre dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zabezpečiť osobného asistenta a ani zákonný zástupca nemôže z oprávnených dôvodov zabezpečovať asistenciu, dieťa nebude do materskej školy prijaté, prípadne bude pobyt dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami už navštevujúceho materskú školu ukončený.

  Riaditeľ preruší alebo predčasne ukončí dochádzku dieťaťa do materskej školy aj z dôvodu:

  - ak rodič zamlčí dôležité údaje o zdravotnom stave dieťaťa,
  - ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia až po jeho prijatí a materská škola nedokáže zabezpečiť potrebné podmienky na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie,
  - ak rodič odmieta aktívne spolupracovať s materskou školou pri riešení prejavujúceho sa problému u dieťaťa (nevhodné, agresívne a špecifické správanie dieťaťa a svojim správaním tak ohrozuje bezpečnosť a zdravie iných detí v triede,
  - ak rodič opakovane, aj po písomnom upozornení porušuje školský poriadok materskej školy,
  - v prípade prerušenie dochádzky opäť nezačne pravidelne navštevovať materskú školu môže rozhodnúť riaditeľ o ukončení dochádzky dieťaťa v danom školskom roku a na jeho miesto prijať ďalšie dieťa.

  - Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Doklad o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelania, ktoré vydá materská škola na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia pri slávnostnej rozlúčke predškolákov.

  Úhrada príspevkov za pobyt dieťaťa v školskom zariadení

  Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno nezaopatrené dieťa. Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením § 5 ods. 13 písm. e) zákona č. 596/ 2003 Z.z.

  Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy (mesačne na jedno zapísané dieťa) sumou:
  - 15 € za celodennú prevádzku,
  - 10 € za poldennú prevádzku.
  Príspevok za dieťa zákonný zástupca uhrádza do 20. v mesiaci a mesiac vopred.

  Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

  a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
  b) ak zákonný zástupca predloží zástupcovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, zákon č. 599/2003 Z.z.,
  c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

  Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

  a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
  b) ktoré nedochádzalo do materskej školy počas letných prázdnin
  c) ak bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.,
  V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

  Podmienky školského stravovania

  Školská jedáleň poskytuje svoje služby pre deti a zamestnancov materskej školy.
  1. Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov nasledovne:
  a) stravníci od 2-6 rokov (dieťa v MŠ) denné stravné 1,27€ z toho: desiata 0,30€, obed 0,72€, olovrant 0,25€,
  b) na čiastočné pokrytie režijných nákladov, zákonný zástupca dieťaťa, prispieva sumou 2€ mesačne. Táto suma sa pripočíta k cene obedov za daný mesiac. Od tohto poplatku sú oslobodení poberatelia dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
  2. Pre dieťa, ktorého zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a predloží na OcÚ Dolná Súča príslušné doklady, je výška príspevku na stravníka (žiaci obed) 0,06€.
  3. Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zamestnanec školy, školského zariadenia vo výške 1,00€.
  4. Prihláška na stravovanie sa dáva stravníkovi (jeho zákonnému zástupcovi) na začiatku školského roka v septembri. Prihlášku vyplní a podpíše zákonný zástupca stravníka. Prihláška obsahuje poplatok stravného a informáciu o prihlasovaní a odhlasovaní obedov.
  5. Odhlásiť, resp. prihlásiť stravu je možné deň vopred do 10.00 hodiny. Zákonný zástupca odhlasuje stravníka zo stravovania počas neprítomnosti v školskom zariadení. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa náhrada neposkytuje. V prípade ochorenia stravníka a jeho neodhlásenia zo stravovania si môže zákonný zástupca stravníka prvý deň prísť po tento obed do školskej jedálne. V prípade dieťaťa materskej školy, do jedálne materskej školy.
  6. Poplatok za stravu sa uhrádza mesačne. Úhradu je potrebné uskutočniť mesiac vopred do 20. dňa v mesiaci na účet číslo: 0657 565 006/5600. Počet obedov sa určuje podľa počtu pracovných dní. Stravné za odhlásené obedy v danom mesiaci sa odrátava nasledujúci mesiac po zúčtovaní obedov. Ak sú obedy odhlásene napr. v mesiaci september, tieto sa zúčtujú v mesiaci október a ich cena je odrátaná od hodnoty stravného na november. V prípade ukončenia stravovania v školskej jedálni je zákonnému zástupcovi stravníka vrátený príslušný preplatok po zúčtovaní obedov stravníka.
  7. Evidenciu odobratých obedov má zákonný zástupca stravníka k nahliadnutiu u vedúcej školskej jedálne.

  ZAVOLAJTE NÁM

  ZAVOLAJTE NÁM

  Základná škola: 032/6593411
  Materská škola: 032/6593221
  Školská jedáleň:: 032/6593157

  POŠLITE NÁM EMAIL

  POŠLITE NÁM EMAIL

  NAVŠTÍVTE NÁS

  NAVŠTÍVTE NÁS

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252

  Dolná Súča č. 252, 913 32

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
  COPYRIGHT (C) 2019
  #

  Pre skvalitnenie služieb uplatňujeme súbory cookies. Prehliadaním tohto webu tak súhlasíte s tým, aby sme tieto súbory mohli používať.