Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do materskej školy


  Podmienky prijatia na predprimárne vzdelávanie

   

  Ministerstvo školstva SR podľa §28, §28a, §28b a §59, §59a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) o zmene a doplnení neskorších predpisov ustanovuje spôsob a podrobnosti prijatia dieťaťa do kmeňovej materskej školy na predprimárne vzdelávanie.

  Na predprimárne vzdelávanie do materskej školy sa prijíma dieťa od troch rokov; výnimočne možno prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú preň vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné podmienky, a ak má osvojené základné hygienické a sebaobslužné činnosti.

  Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré do 31. augusta dosiahne päť rokov veku a pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

  Dieťa sa do kmeňovej materskej školy prijíma vždy len na základe písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

  Zákonný zástupca dieťaťa spolu so žiadosťou predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

  Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), zákonný zástupca k žiadosti predloží:
  - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
  vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast na prijatie dieťaťa do materskej školy.

  ● Zákonný zástupca dieťaťa so ŠVVP, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, môže kmeňovú materskú školu písomne požiadať o individuálne vzdelávanie dieťaťa, prílohou k žiadosti je písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast.

  Zákonný zástupca dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, môže kmeňovú materskú školu písomne požiadať o oslobodenie od povinnosti dochádzať do materskej školy zo zdravotných dôvodov na nevyhnutne potrebný čas, k žiadosti priloží:
  - písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,
  - písomný súhlas zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

  ● Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ školy vo vstupných priestoroch materskej školy, na webovej stránke materskej školy a na vývesnej  informačnej tabuli obce v termíne od 1. mája do 31. mája. Riaditeľ školy spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy.

  ● Rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa vydá riaditeľ školy do 30. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať.

  Ďalšie podmienky rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy

   

  Ostatné podmienky rozhodnutia o prijatí dieťaťa určil riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou materskej školy aj podľa §5 ods.14 zákona č. 596/2003 Z. z. platného od 1. januára 2021

  Do materskej školy sa prijímajú deti spravidla postupne podľa dátumu narodenia, ak sú zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve.

  Zohľadňuje sa záujem o formu dochádzky na predprimárne vzdelávanie do materskej školy (celodenná, poldenná).

  Materská škola môže dieťa prijať na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka, ak jej to umožňuje kapacita materskej školy.

  ● Ak ide o dieťaťa so ŠVVP, riaditeľ školy môže určiť len dočasné prijatie a vydať rozhodnutie na adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa, ktorý trvá spravidla 3 mesiace.

  ● V prípade prijatia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré vyžaduje asistenciu, pedagogického asistenta zabezpečí škola (na základe personálnych podmienok).

  ● V prípade prijatia dieťaťa so ŠVVP, ktoré vyžaduje asistenciu, môže túto po schválení riaditeľom školy zabezpečovať i zákonný zástupca. Podmienky a rozsah asistencie na zabezpečenie výchovy a vzdelávania dieťaťa určí riaditeľ školy na základe písomnej dohody so zákonným zástupcom dieťaťa. Písomný informovaný súhlas musia podpisom potvrdiť i ostatní zákonní zástupcovia detí z triedy, do ktorej bude asistent i dieťa začlenené.

  ● V prípade, že materská škola nedokáže pre dieťa so ŠVVP zabezpečiť pedagogického asistenta a ani zákonný zástupca nemôže z oprávnených dôvodov zabezpečovať asistenciu, dieťa nebude do materskej školy prijaté, ak nejde o dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním.

  ● Riaditeľ rozhodne prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy:

  - ak na to budú existovať dôvody aj v čase pred uplynutím adaptačného alebo diagnostického pobytu dieťaťa (napr. zdravotné dôvody, znížená adaptačná schopnosť, rodinné dôvody...),

  - ak zákonný zástupca požiada na základe žiadosti o prerušenie predprimárneho vzdelávania na nevyhnutne potrebný čas od (dátum, mesiac, rok) do (dátum, mesiac, rok),

  - v prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do materskej školy, môže riaditeľ školy na miesto dieťaťa, ktoré má prerušenú dochádzku, prijať iné dieťa na konkrétny čas od (dátum, mesiac, rok) do (dátum, mesiac, rok); čas „do“ bude totožný s časom prerušenia dochádzky iného dieťaťa,

  - zákonný zástupca dieťaťa s prerušenou dochádzkou musí v dostatočnom časovom predstihu (aspoň dva týždne) pred uplynutím termínu prerušenia dochádzky písomne oznámiť riaditeľovi školy, či bude jeho dieťa po uplynutí tohto času ďalej pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole,

  - zákonný zástupca dieťaťa, ktoré bolo do materskej školy prijaté na čas počas prerušenia dochádzky iného dieťaťa a ak má naďalej záujem o dochádzku dieťaťa do materskej školy, môže v dostatočnom časovom predstihu (aspoň dva týždne pred ukončením dochádzky) podať novú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy spolu s predložením potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast obsahujúce aj údaj o povinnom očkovaní.

  ● Riaditeľ rozhodne o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania až po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu.
  - ak zákonný zástupca dieťaťa opakovane porušuje podmienky predprimárneho vzdelávania svojho dieťaťa určené školským poriadkom,

  - ak zákonný zástupca dieťaťa neposkytne materskej škole pravdivé informácie o zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré majú vplyv na výchovu a vzdelávanie jeho dieťaťa a ostatných detí zúčastňujúcich sa na predprimárnom vzdelávaní,

  - ak zákonný zástupca neinformuje materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré majú vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania dieťaťa a ostatných detí zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,

  - ak zákonný zástupca odmietne s dieťaťom absolvovať odborné vyšetrenie, ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby prejavia po jeho prijatí do materskej školy a je potrebné zmeniť formu vzdelávania dieťaťa, 

  - ak predčasné ukončenie predprimárneho vzdelávania odporučí všeobecný lekár pre deti a dorast alebo lekár špecialista,

  - ak predčasné ukončenie predprimárneho vzdelávania odporučí príslušné zariadenie výchovného poradenstva a prevencie,

  - nemôže rozhodnúť, ak ide o dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním alebo ak pôjde o dieťa s pokračovaním povinného predprimárneho vzdelávania.

  ● Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Doklad o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o predprimárnom vzdelávaní, ktoré vydá materská škola pri slávnostnej rozlúčke predškolákov.

   

  Podmienky dochádzky detí do materskej školy

   

  - Zákonný zástupca alebo ním poverená (splnomocnená) osoba privádza dieťa do materskej školy od 6:30 hod. najneskôr do 8:00 hod. ráno a prevezme ho po 15:00 hod. popoludní do 16:00 hodiny.

  - Do triedy s poldennou prevádzkou zákonný zástupca privádza dieťa od 7:00 do 8:00 hod. a prevezme si ho od 12:00 do 12:30 hod

  - Spôsob dochádzky a spôsob stravovania dieťaťa dohodne rodič so zástupcom materskej školy alebo s triednym pedagógom. V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa (napr. návštevy lekára...) dohodne rodič čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti ostatných detí.

  Pedagogický zamestnanec podľa § 24 ods. 9 zákona č. 355/2007 Z. z. môže odmietnuť prevziať dieťa do MŠ za týchto podmienok:

  - ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do kolektívu detí,
  -  ak je dieťa bledé, malátne, bolí ho bruško, má hnačku a zvracia,
  - keď má dieťa zelený výtok z nosa, hnisavý výtok z očí, jačmeň na oku,
  - ak má dieťa dusivý kašeľ,
  - ak malo dieťa deň predtým teplotu 38º C a viac, prijať ho iba s lekárskym potvrdením,
  - keď má dieťa vyrážky spôsobené vírusom (ovčie kiahne, rubeola, osýpky), prijať ho iba s lekárskym potvrdením,
  - keď je dieťa napadnuté parazitmi (vši, mrle, hlísty) so sprievodnými príznakmi – svrbenie pokožky vo vlasovej časti, vŕtanie sa v nose, svrbenie v konečníku a pod.,
  - ak je dieťa bacilonosičom – prejavuje príznaky prenosného ochorenia,
  - ak nie je dieťa zdravotne spôsobilé – denne sa pomočuje, alebo má problém s udržaním stolice – riaditeľ rozhodne o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy do času úplného odstránenia problému.

  Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v materskej školy

   

  Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, jeho zákonný zástupca je povinný podľa §144 ods. 9 školského zákona oznámiť materskej škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti.

  Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa podľa § 144 ods. 10 školského zákona materská škola považuje:

  - neprítomnosť dieťaťa trvajúca do 3 pracovných dní – ospravedlní zákonný zástupca,
  - neprítomnosť dieťaťa trvajúca viac ako 7 pracovné dní z dôvodu ochorenia – zákonný zástupca predloží potvrdenie od lekára,
  - prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do materskej školy – zákonný zástupca predloží potvrdenie od lekára,
  - mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky – ospravedlní zákonný zástupca,
  - mimoriadne udalosti v rodine alebo neprítomnosť z iných dôvodov (dovolenka...) trvajúcich viac ako 5 pracovných dní – ospravedlní zákonný zástupca a predloží vyhlásenie o bezinfekčnosti.


  ZAVOLAJTE NÁM

  ZAVOLAJTE NÁM

  Základná škola: 032 / 6593411
  Materská škola: 0911 210 382
  Školská jedáleň:: 0911 240 873

  POŠLITE NÁM EMAIL

  POŠLITE NÁM EMAIL

  NAVŠTÍVTE NÁS

  NAVŠTÍVTE NÁS

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252

  Dolná Súča č. 252, 913 32

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
  COPYRIGHT (C) 2019
  #