Školský poriadok


   

  Školský poriadok Materskej školy pri ZŠ s MŠ Rudolfa Hečku v Dolnej Súči je vypracovaný v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona MZ SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov a vyhlášky č. 308/2009 Z. z., vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, vyhlášky MZ SR č.527/2007 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenie pre deti a mládež s prihliadnutím na špecifické podmienky materskej školy, s nariadením GDPR a zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, všeobecne záväzného nariadenia č.3/2008 obce Dolná Súča, pracovného poriadku pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov vydaného ZŠ s MŠ Rudolfa Hečku v Dolnej Súči.

  Školský poriadok upravuje podrobnosti o:

  • výkone práv a povinností detí a ich zákonných zástupcov v škole, pravidlách vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy,
  • prevádzke a vnútornom režime školy,
  • podmienkach pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím,
  • podmienkach nakladania s majetkom, ktorý škola spravuje podľa rozhodnutia zriaďovateľa.

   

  Charakteristika a organizácia predprimárneho vzdelávania

  Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu na školské vzdelávanie v základnej škole a na život v spoločnosti.

  Vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje podľa Školského vzdelávacieho programu „Dúha nad Krásinom“(ďalej ŠkVP), ktorý je kurikulárnym dokumentom školy. Školský vzdelávací program bol vypracovaný na základe Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, s prihliadnutím na výsledky doterajších analýz školy.

  Obsah vzdelávania v materskej škole je obsahom všeobecného vzdelávania a je štruktúrovaný v obsahovo jasne definovaných a ohraničených oblastiach všeobecného vzdelávania, podobne, ako je to na následných stupňoch vzdelávania. Jednotlivé vzdelávacie oblasti reprezentujú základné obsahy ľudskej kultúry a pokrývajú všetky aspekty kultúrnej gramotnosti, ktoré sa budú kontinuálne rozvíjať na následných vzdelávacích stupňoch.

  Školský vzdelávací program vydáva riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickej rade školy a v rade školy.

  Naša materská škola uskutočňuje výchovu a vzdelávanie detí od 1.septembra 2016 podľa ŠkVP „Dúha nad Krásinom“.

  Charakteristika materskej školy:

  Materská škola je päťtriedna. V štyroch triedach poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky. V prípade potreby poskytuje aj možnosť poldenného pobytu dieťaťa v MŠ. V piatej triede poskytuje poldenný pobyt deťom vo veku od 3 do 5 rokov.

  Materská škola je umiestnená v troch pavilónoch. Prízemie dvoch pavilónov tvoria dve triedy A a B s príslušnými priestormi - umyváreň, WC, šatne a sklady učebných pomôcok. Na poschodí sú umiestnené dve triedy C a D s príslušnými priestormi a účelovým priestorom pre nepedagogických zamestnancov.

  V priestoroch tretieho pavilónu je umiestnená jedáleň, trieda E s umyvárňou, WC a šatňou, detská knižnica spoločná so ZŠ, miestnosť na výtvarné a pracovné činnosti, práčovňa, sušiareň bielizne, sklad čistiacich potrieb, WC a kancelária zástupcu riaditeľa školy. V suteréne je telocvičňa, sklad a kotolňa. Pavilóny sú vzájomne prepojené spojovacou chodbou. K budove materskej školy patrí aj areál školského dvora, ktorý je oplotený a zabezpečený uzamknutím.

   

  Práva a povinnosti detí, zákonných zástupcov a zamestnancov materskej školy

  sú vypracované podľa §144, §145 ods.1 zákonom č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa §5 zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ich dodržiavaním

  Dieťa má právo na :
  - rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,
  - bezplatné vzdelanie rok pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  - vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku,
  - individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav,
  - úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
  - poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
  - organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
  - úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu a iné...

   

  Dieťa je povinné :
  - neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,
  - dodržiavať školský poriadok školy,
  - chrániť pred poškodením majetok školy,
  - konať tak, aby neohrozovalo svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na vzdelávaní,
  - ctiť si ľudskú dôstojnosť iných detí a zamestnancov materskej školy,
  - rešpektovať pokyny zamestnancov materskej školy.

   

  Zákonný zástupca má právo :
  - vybrať pre svoje dieťa školu,
  - žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali deťom informácie a vedomosti v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania podľa zákona 245/2008 Z.z,
  - oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom,
  - byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
  - na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
  - zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
  - vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.

   

  Zákonný zástupca je povinný :
  - dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
  - dbať na sociálne a kultúrne zázemie svojho dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
  - informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch, alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
  - oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní.

   

  Pedagogický zamestnanec je povinný:
  - zúčastňovať sa na riadení školy,
  - kontinuálne sa vzdelávať a profesijne sa rozvíjať,
  - dodržiavať stanovené metodické postupy, má predkladať návrhy na skvalitňovanie výchovy a vzdelávania, školského vzdelávacieho programu...,
  - pripravovať sa na výchovno-vzdelávaciu činnosť,
  - rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa,
  - podieľať sa na vypracúvaní a vedení dokumentácie materskej školy,
  - pravidelne informovať zákonných zástupcov o priebehu a výsledkoch výchovy a vzdelávania dieťaťa, poskytovať poradenstvo a odbornú pomoc pri výchove a vzdelávaní,
  - usmerňovať a objektívne hodnotiť prácu dieťaťa,
  - dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa práv dieťaťa, zachovávania mlčanlivosti o zdravotnom stave dieťaťa, ochrany osobných údajov dieťaťa,
  - dodržiavať požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí i samého seba,
  - dbať o ochranu spoločného a osobného majetku,
  - dbať o riadne napĺňanie rodičovských práv a povinností počas rozvodového konania až do rozhodnutia súdu o úprave rodičovských práv a povinností,
  - zachovávať neutralitu vo svojich postojoch a vyjadreniach týkajúcich sa maloletého dieťaťa počas prebiehajúceho konania o úprave výkonu rodičovských práv a povinností,
  - rešpektovať iba rozhodnutie súdu, minimálne predbežné rozhodnutie súdu (ktoré nie je viazané právoplatnosťou) o dočasnej úprave pomerov rodičov vo vzťahu k starostlivosti o maloleté dieťa,
  - v prípade zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu len jednému z rodičov, zamestnanec rieši všetky záležitosti týkajúce sa dieťaťa výhradne s rodičom, ktorý má dieťa v bežných veciach zastupovať.

  ZAVOLAJTE NÁM

  ZAVOLAJTE NÁM

  Základná škola: 032/6593411
  Materská škola: 032/6593221
  Školská jedáleň:: 032/6593157

  POŠLITE NÁM EMAIL

  POŠLITE NÁM EMAIL

  NAVŠTÍVTE NÁS

  NAVŠTÍVTE NÁS

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252

  Dolná Súča č. 252, 913 32

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
  COPYRIGHT (C) 2019
  #

  Pre skvalitnenie služieb uplatňujeme súbory cookies. Prehliadaním tohto webu tak súhlasíte s tým, aby sme tieto súbory mohli používať.