Školský poriadok materskej školy


   

  je vypracovaný v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom Ministerstva zdravotníctva SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole, vyhláškou MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, vyhlášky MZ SR č. 527/2007 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenie pre deti a mládež s prihliadnutím na špecifické podmienky materskej školy, nariadením GDPR a zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzným nariadením č. 3/2008 obce Dolná Súča, Pracovným poriadkom pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov vydaným ZŠ s MŠ Rudolfa Hečku v Dolnej Súči.

  Školský poriadok upravuje podrobnosti o:

  • výkone práv a povinností detí a ich zákonných zástupcov v škole, pravidlách vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy,
  • prevádzke a vnútornom režime školy,
  • podmienkach pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím,
  • podmienkach nakladania s majetkom, ktorý škola spravuje podľa rozhodnutia zriaďovateľa.

   

  Charakteristika a organizácia predprimárneho vzdelávania

  Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu na školské vzdelávanie v základnej škole a na život v spoločnosti.

  Vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje podľa Školského vzdelávacieho programu „Dúha nad Krásinom“ (ďalej ŠkVP), ktorý je kurikulárnym dokumentom školy. Školský vzdelávací program bol vypracovaný na základe Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, s prihliadnutím na výsledky doterajších analýz školy.

  Obsah vzdelávania v materskej škole je obsahom všeobecného vzdelávania a je štruktúrovaný v obsahovo jasne definovaných a ohraničených oblastiach všeobecného vzdelávania, podobne, ako je to na následných stupňoch vzdelávania. Jednotlivé vzdelávacie oblasti reprezentujú základné obsahy ľudskej kultúry a pokrývajú všetky aspekty kultúrnej gramotnosti, ktoré sa budú kontinuálne rozvíjať na následných vzdelávacích stupňoch.

  Školský vzdelávací program vydáva riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickej rade školy a v rade školy.

  Charakteristika materskej školy

  Materská škola je 6-triedna. V piatich triedach poskytuje celodenný pobyt deťom vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania V šiestej triede poskytuje poldenný pobyt deťom vo veku od 3 do 5 rokov.

  Materská škola je umiestnená v troch pavilónoch. Prízemie dvoch pavilónov tvoria dve triedy A a B s prislúchajúcimi priestormi – umyváreň, WC, šatne a sklady učebných pomôcok.
  Na poschodí sú umiestnené dve triedy C a D s prislúchajúcimi priestormi a účelovým priestorom pre nepedagogických zamestnancov.

  V priestoroch tretieho pavilónu je umiestnená jedáleň, trieda F s umyvárňou, WC a šatňou, miestnosť na výtvarné a pracovné činnosti, práčovňa, sušiareň bielizne, sklad čistiacich potrieb, WC pre zamestnancov a kancelária zástupcu riaditeľa školy. V suteréne je telocvičňa, sklad a kotolňa. Pavilóny sú vzájomne prepojené spojovacou chodbou. Zo spojovacej chodby je interný vstup do prístavby / rozširujúcej triedy E s prislúchajúcimi priestormi pre deti a účelovými priestormi pre pedagogických i nepedagogických zamestnancov.
  Do priestorov prístavby je samostatný bezbariérový vstup.
  K budove materskej školy patrí aj areál školského dvora, ktorý je oplotený a zabezpečený uzamknutím. Celá budova materskej školy je zabezpečená bezpečnostným systémom.

  Práva a povinnosti detí, zákonných zástupcov a zamestnancov materskej školy

  sú vypracované podľa §144, 144a, §145 ods.1 zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa §4 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

   

  Dieťa má právo na :
  - rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,
  - bezplatné vzdelávanie, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie v materskej škole povinné,
  - vzdelávanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku,
  - individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav,
  - úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
  - poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
  - organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
  - úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu a iné...

   

  Dieťa je povinné :
  - neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,
  - dodržiavať školský poriadok školy,
  - chrániť pred poškodením majetok školy,
  - konať tak, aby neohrozovalo svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na vzdelávaní,
  - ctiť si ľudskú dôstojnosť iných detí a zamestnancov materskej školy,
  - rešpektovať pokyny zamestnancov materskej školy.

   

  Zákonný zástupca má právo :
  - vybrať pre svoje dieťa materskú školu,
  - žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v materskej škole poskytovali deťom informácie a vedomosti v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania podľa zákona 245/2008 Z. z.,
  - oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom,
  - byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
  - na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
  - zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
  - vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.

   

  Zákonný zástupca je povinný :
  - dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
  - dbať na sociálne a kultúrne zázemie svojho dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
  - informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch, alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
  - oznámiť materskej škole bez zbytočného odkladu príčinu neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní.

   

  Pedagogický zamestnanec je povinný:
  - zúčastňovať sa na riadení školy,
  - dodržiavať stanovené metodické postupy, má predkladať návrhy na skvalitňovanie výchovy a vzdelávania, školského vzdelávacieho programu...,
  - pripravovať sa na výchovno-vzdelávaciu činnosť,
  - rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa,
  - podieľať sa na vypracúvaní a vedení dokumentácie materskej školy,
  - pravidelne informovať zákonných zástupcov o priebehu a výsledkoch výchovy a vzdelávania dieťaťa, poskytovať poradenstvo a odbornú pomoc pri výchove a vzdelávaní,
  - usmerňovať a objektívne hodnotiť prácu dieťaťa,
  - dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa práv dieťaťa, zachovávania mlčanlivosti o zdravotnom stave dieťaťa, ochrany osobných údajov dieťaťa,
  - dodržiavať požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí i samého seba,
  - dbať o ochranu spoločného a osobného majetku,
  - dbať o riadne napĺňanie rodičovských práv a povinností počas rozvodového konania až do rozhodnutia súdu o úprave rodičovských práv a povinností,
  - zachovávať neutralitu vo svojich postojoch a vyjadreniach týkajúcich sa maloletého dieťaťa počas prebiehajúceho konania o úprave výkonu rodičovských práv a povinností,
  - rešpektovať iba rozhodnutie súdu, minimálne predbežné rozhodnutie súdu (ktoré nie je viazané právoplatnosťou) o dočasnej úprave pomerov rodičov vo vzťahu k starostlivosti o maloleté dieťa,
  - v prípade zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu len jednému z rodičov, zamestnanec rieši všetky záležitosti týkajúce sa dieťaťa výhradne s rodičom, ktorý má dieťa v bežných veciach zastupovať.

  ZAVOLAJTE NÁM

  ZAVOLAJTE NÁM

  Základná škola: 032 / 6593411
  Materská škola: 0911 210 382
  Školská jedáleň:: 0911 240 873

  POŠLITE NÁM EMAIL

  POŠLITE NÁM EMAIL

  NAVŠTÍVTE NÁS

  NAVŠTÍVTE NÁS

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252

  Dolná Súča č. 252, 913 32

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
  COPYRIGHT (C) 2019
  #