Prevádzka a vnútorný režim materskej školy


  Materská škola má v triedach A, B, C, D, F prevádzku v pracových dňoch od 6, 30 do 16,30 hod. Trieda E s poldennou prevádzkou je v čase od 7,00 hod. do 12,30 hod.

  Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Rudolfa Hečku -
  RNDr. Mgr. Klement Hrkota, PhD., tel.: 032/6593411.
  Zástupkyňa materskej školy - Alena Majerská, tel.: 032/6593221
  Vedúca školskej jedálne - Soňa Lukšová, tel.: 032/6593157

  Ďalší zamestnanci materskej školy:

  Pedagogickí zamestnanci:
  Bc. Michaela Gabrielová, Dis.art.
  Lýdia Kolínková
  PaedDr. Jana Oriešková
  Bc. Tatiana Ranková
  Karin Panáková
  Mgr. Alica Podoláková
  Mária Hupčíková
  Mária Chupáčová
  Lucia Vendžúrová
  Mgr. Monika Hlávková

  Pedagogický asistent:
  Bc. Lívia Gažiová

  Nepedagogickí zamestnanci:
  Janka Maradíková
  Eva Šedivá
  Andrea Lukšová
  Marcela Štefková
  Anna Mastešová

  Zamestnanci z projektu: "Podporujúce profesie v edukácii detí a žiakov"
  Pedagogický asistenti:
  Alžbeta Medková
  Monika Gabrhelová

  Sociálny pedagóg:
  Mgr. Katarína Slivová

  Obmedzenie, prípadne prerušenie prevádzky

  Riaditeľ školy a zriaďovateľ školy - Obec Dolná Súča, upravuje podmienky prevádzky v čase školských prázdnin:
  a) zákonný zástupca dieťaťa písomne vyjadrí a podpisom potvrdí svoj záväzný záujem o dochádzku dieťaťa do materskej školy,
  b) zástupca pre materskú školu prevádzku zabezpečí, ak počet prihlásených detí bude 23 a viac,
  c) ak počet prihlásených detí bude menší ako 23, zástupca pre materskú školu prevádzku na daný čas preruší,
  d) v prípade, že je zabezpečená prevádzka materskej školy a počet prihlásených detí sa náhla zníži pod 18 prítomných detí, zástupca pre materskú školu môže na nasledujúci deň prevádzku prerušiť,
  e) v mesiaci júl (v čase letných prázdnin) materská škola zabezpečuje prevádzku pre záväzne prihlásené deti zamestnaných rodičov,
  f) v mesiaci august je prevádzka materskej školy z prevádzkových dôvodov prerušená.
  V prípade výskytu veľkého počtu neprítomných detí zo zdravotných dôvodov - infekčného ochorenia (chrípkového ochorenia a pod.), sa bude materská škola riadiť nariadeniami zriaďovateľa, príp. príslušného úradu verejného zdravotníctva.

  Podmienky dochádzky detí do materskej školy

  - Zákonný zástupca alebo ním poverený /splnomocnený/ člen rodiny privádza dieťa do materskej školy od 6,30 hod. najneskôr do 8,00 hod. ráno a prevezme ho po 15,00 hod. popoludní do 16,30 hodiny.

  - Do triedy s poldennou prevádzkou zákonný zástupca privádza dieťa od 7,00 do 8,00 hod. a prevezme si ho od 12,00 do 12,30 hod.

  - Spôsob dochádzky a spôsob jeho stravovania dohodne rodič so zástupcom materskej školy alebo s triednym učiteľom. V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa (v prípade návštevy lekára) dohodne rodič čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh činnosti ostatných detí. Podľa vyhlášky č.306/2008 MŠ SR o materskej škole v §7 odst.7 pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevziať dieťa, ak zistí, že jeho zravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ v týchto prípadoch:
  - ak je dieťa bledé, malátne, bolí ho bruško, má hnačku a zvracia,
  - keď má dieťa zelený výtok z nosa, hnisavý výtok z očí, jačmeň na oku,
  - ak má dieťa veľmi dusivý kašeľ,
  - ak malo dieťa deň predtým, keď bolo v MŠ teplotu 38°C a viac je možné ho prijať iba s lekárskym potvrdením, že je zdravé,
  - keď má dieťa vyrážky spôsobené vírusom (ovčie kiahne, rubeola, osýpky)
  - keď je napadnuté parazitmi (vši, mrle, hlísty). Príznaky: vŕtanie v nose, svrbenie pokožky, svrbenie v konečníku a pod.,
  - ak sa denne pomočuje, alebo má problém s udržaním stolice,
  - ak je dieťa bacilonosičom.

  - Neprítomnosť dieťaťa v materskej škole oznámi rodič do 7,30 hod v deň neprítomnosti dieťaťa, alebo najneskôr do 3 pracovných dní od začiatku neprítomnosti dieťaťa s uvedením dôvodu a predpokladaným časom jeho neprítomnosti. Ak je neprítomnosť dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní, rodič predloží potvrdenie o dôvode neprítomnosti alebo lekárske potvrdenie dieťaťa na toto obdobie.

  ZAVOLAJTE NÁM

  ZAVOLAJTE NÁM

  Základná škola: 032/6593411
  Materská škola: 032/6593221
  Školská jedáleň:: 032/6593157

  POŠLITE NÁM EMAIL

  POŠLITE NÁM EMAIL

  NAVŠTÍVTE NÁS

  NAVŠTÍVTE NÁS

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252

  Dolná Súča č. 252, 913 32

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
  COPYRIGHT (C) 2019
  #

  Pre skvalitnenie služieb uplatňujeme súbory cookies. Prehliadaním tohto webu tak súhlasíte s tým, aby sme tieto súbory mohli používať.