Prevádzka a vnútorný režim materskej školy


  Materská škola má v triedach A, B, C, D, E celodennú prevádzku od 6:30 do 16:00 hod.
  Trieda F má poldennú prevádzku v čase od 7:00 hod. do 12:30 hod.

   

  Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Rudolfa Hečku - RNDr. Mgr. Klement Hrkota, PhD., tel.: 032/6593411
  Zástupkyňa materskej školy - Alena Majerská, tel.: 0911/210382 (konzultačné hodiny 10,30 - 11,30 hod.)
  Vedúca školskej jedálne - Soňa Lukšová, tel.: 0911/240873 (konzultačné hodiny 7,00 - 14,00 hod.)

   

  Zamestnanci materskej školy:

  Pedagogickí zamestnanci:
  Bc. Michaela Gabrielová, DiS.art.
  Mgr. Monika Hlávková - RD
  Mária Hupčíková
  Mgr. Dominika Chmelinová
  Mária Chupáčová
  Lýdia Kolínková
  Alena Majerská
  Karin Panáková
  Mgr. Alica Podoláková
  Bc. Tatiana Ranková
  Katarína Slabá
  Lucia Vendžúrová

  Pedagogický asistent:
  Bc. Lívia Gažiová

  Nepedagogickí zamestnanci:
  Andrea Lukšová
  Janka Maradíková
  Eva Šedivá

  Zamestnanci z projektu: "Podporujúce profesie v edukácii detí a žiakov"  v školských rokoch 2020/2021 a 2022/2023.

  Pedagogický asistenti:
  Alžbeta Medková
  Monika Gabrhelová

  Sociálny pedagóg:
  Mgr. Katarína Slivová

  Zamestnanec v rámci Plánu obnovy a odolnosti " Program pomocný vychovávateľ pre materské školy" v školských rokoch 2021/ 2022 a 2022/2023.

  Mgr. Zuzana Betáková

   

  Obmedzenia a prípadné prerušenie prevádzky materskej školy

  Riaditeľ školy a zriaďovateľ školy – Obec Dolná Súča, upravuje podmienky prevádzky v čase školských prázdnin:
   
  a) zákonný zástupca dieťaťa písomne vyjadrí a podpisom potvrdí svoj záväzný záujem o dochádzku dieťaťa do materskej školy,
  b) zástupca materskej školy prevádzku zabezpečí, ak počet prihlásených detí bude 23 a viac,
  c) ak počet prihlásených detí bude menší ako 23, zástupca materskej školy prevádzku na určený čas preruší,
  d) v prípade, že je zabezpečená prevádzka materskej školy a počet prihlásených detí sa náhle zníži pod 18 prítomných detí, zástupca materskej školy môže na nasledujúce dni prevádzku prerušiť,
  e) v mesiaci júl (v čase letných prázdnin) materská škola zabezpečuje prevádzku prednostne pre záväzne prihlásené deti zamestnaných rodičov, (z  prevádzkových dôvodov), 


  f) v mesiaci august je podľa §150a zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevádzka materskej školy prerušená.

  V prípade veľkého počtu neprítomných detí zo zdravotných dôvodov (infekčné ochorenie) sa bude materská škola riadiť nariadeniami zriaďovateľa, príp. príslušného úradu verejného zdravotníctva.

   

  Úhrada príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

  Zákonný zástupca prispieva mesačne čiastočnou úhradou na výdavky materskej školy za pobyt dieťaťa v materskej škole. Výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole určil zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením podľa §5 ods. 14 písm. h zákona č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči aj v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zariadení v znení neskorších predpisov a podľa §28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení  niektorých zákonov a v súlade s Novelou č. 2 VZN č. 1/2022, o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole. Zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno zapísané dieťa sumou: 15 €.

  Príspevok za dieťa zákonný zástupca uhrádza  na číslo účtu školy: IBAN – SK30 5600 0000 0006 5756 4003, do 20. v mesiaci a mesiac vopred.

  Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

  a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
  b) ak zákonný zástupca predloží zástupcovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.,
  c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

   

  Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

  a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
  b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase letných prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi

   

  Podmienky školského stravovania

  Školská jedáleň poskytuje svoje služby pre deti i zamestnancov materskej školy.

  1. Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov nasledovne:

  a) stravníci od 2 - 6 rokov (dieťa v MŠ) celodenná výška stravného je 1,54 € z toho: desiata 0,38€, obed 0,90€, olovrant 0,26,  poldenná výška stravného je 1,28 €,

  b) na čiastočné pokrytie režijných nákladov, zákonný zástupca dieťaťa, prispieva sumou 2 € mesačne. Táto suma sa pripočíta k cene obedov za daný mesiac. Od tohto poplatku sú oslobodení poberatelia dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
  c) stravníci s nárokom na dotáciu uhrádzajú za dennú stravnú jednotku vo výške 0,24€.


  2.Pre dieťa, ktorého zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a predloží na OcÚ Dolná Súča príslušné doklady, následne je zohľadnená výška stravného na jeho dieťa.

  3. Školská jedáleň poskytuje stravovanie i zamestnanom školy za čiastočnú úhradu nákladov školského zariadenia vo výške 1,00 €.

  4. Prihláška na stravovanie dieťaťa sa dáva zákonnému zástupcovi na začiatku školského roka. Prihláška obsahuje: základné údaje o dieťati / stravníkovi, o zákonnom zástupcovi, kontaktné údaje, spôsob platby, výšku stravnej jednotky a osobné prístupové údaje
  do elektronickej aplikácie stravovania.

  5. Odhlásiť / prihlásiť stravu dieťaťa má zákonný zástupca možnosť prostredníctvom elektronickej aplikácie strava.cz vždy deň vopred do 10.00 hodiny. V prípade náhleho ochorenia dieťaťa, môže zákonný zástupca v daný deň stravu odobrať
  v jedálni materskej školy. Za neodobratú a včas elektronicky neodhlásenú stravu sa náhrada neposkytuje.

  6. Poplatok za stravu sa uhrádza mesačne. Úhradu je potrebné uskutočniť mesiac vopred do 20. dňa v mesiaci na účet školskej jedálne: IBAN - SK12 5600 0000 0006 5756 5006. Počet odstravovaných dní sa určuje podľa počtu pracovných dní. Odhlásená strava daného mesiaca sa po zúčtovaní, odpočíta až v nasledujúcom mesiaci. Ak je strava odhlásená v mesiaci september, zúčtovaná bude v mesiaci október a vzniknutý rozdiel bude zohľadnený v mesiaci november. V prípade ukončenia stravovania dieťaťa v školskej jedálni, je zákonný zástupca povinný uhradiť prípadné rozdiely po celkovom zúčtovaní stravného.

  7. Evidenciu odobratých obedov má zákonný zástupca dieťaťa / stravníka k nahliadnutiu u vedúcej školskej jedálne.

   

  ZAVOLAJTE NÁM

  ZAVOLAJTE NÁM

  Základná škola: 032 / 6593411
  Materská škola: 0911 210 382
  Školská jedáleň:: 0911 240 873

  POŠLITE NÁM EMAIL

  POŠLITE NÁM EMAIL

  NAVŠTÍVTE NÁS

  NAVŠTÍVTE NÁS

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252

  Dolná Súča č. 252, 913 32

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
  COPYRIGHT (C) 2019
  #