Výchovno-vzdelávacie aktivity 

  Stanovené ciele plánu aktivít sú možné termínovo presúvať, upraviť a podľa potreby doplniť.

  Celoročné ciele aktivít

  „Pozri, ako som šikovný“
  Utvárať a poskytovať deťom počas celého roka dostatok pomoci a priestoru pri rozvíjaní a upevňovaní všetkých sebaobslužných činností.

  „Bezpečko“
  Postupne utvárať u detí predstavu a schopnosť svojej ochrany pred rôznymi úrazmi počas pobytu v MŠ, dodržiavaním určených pravidiel a zásad zvyšovať svoju bezpečnosť i bezpečnosť kamarátov primeranou ostražitosťou.

  „ Kvapka vody“
  Rozvíjať u detí na elementárnej úrovni osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť zameranú na environmentálnu výchovu k trvalo udržateľnému rozvoju zameranú na čistotu vody, jej šetrenia, dôležitosti jej konzumácie a dodržiavania pitného režimu.

  „Zdravé stravovanie“
  Utvárať u detí pozitívny postoj k pravidelnej konzumácii ovocia a zeleniny s dodržiavaním hygienických zásad (ovocno-zeleninové hostinky, vitamínové narodeniny a meniny).

  „Chceme dýchať čistý vzduch“
  Podnecovať u detí uvedomenie si dôležitosti environmentálneho cítenia, správneho postoju k prírode, k  zdraviu svojmu i iných.             

  „Zdravý úsmev“
  Vypestovať u detí návyk pravidelného a správneho spôsobu čistenia chrupu. Uvedomovať si aj dôležitosť správneho výberu potravín pre zdravý rast zubov.

  „Súčanskou dolinou“
  Umožňovať deťom čo najužší kontakt s prírodou, spojený s aktívnym pohybom, hrou, pozorovaním a vnímaním jej krás počas celého roka.  Podnecovať, umožňovať a motivovať deti k využívaniu rôznych prírodných materiálov a prírodnín v rozličných hrách i tvorivých aktivitách. Podporovať u detí pohybové aktivity. Rozvíjať šikovnosť a odvahu pohybovať sa v sťažených  prírodných podmienkach vo všetkých ročných obdobiach.

  „ Separáčik“
  Utvárať základy povedomia detí v oblasti separácie odpadkov, prevencie pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia.

   

  Mesačné ciele aktít

  Október                                                                   

  „Šarkaniáda“
  Prehlbovať u detí záujem o prirodzený pohyb na čerstvom vzduchu, zoznamovať sa s prírodnými javmi a ich vplyvmi na prírodu i nás ľudí.

  „Veselé plody jesene“
  Učiť deti citlivo vnímať a prežívať estetické podnety v objavovaní krásy darov a plodov prírody. Spoločná aktivita v spolupráci s rodičmi – vytvorená výstava.      

  „Úcta k starším“
  Poskytovať deťom možnosť upevňovať a prehlbovať pozitívne sociálne vzťahy k iným starším spoluobčanom. Návšteva v zariadení pre seniorov.                                                                                 

  November

  „Bez práce nie sú koláče“
  Bezprostredným pozorovaním/exkurziami oboznamovať deti s rôznymi druhmi profesií, s výsledkami ľudskej práce a ich s významom pre život ľudí.                                           

  „Prečo vĺčko šušlal“
  Prostredníctvom rozprávkového príbehu deti oboznamovať a chápať významu starostlivosti o chrup. Pomôcť deťom prekonať strach z návštevy stomatologickej ambulancie a podporiť poznanie dôležitosti pravidelných prehliadok chrupu. Spoznať prístroje a nástroje v ambulancii.                                                                                  

  December

  „Čaro Vianoc“
  Vyvolávať medzi deťmi radostnú náladu plnú očakávania. Pokojnú, príjemnú, krásnu a sviatočnú atmosféru umocniť piesňou, básňou, scénkou, darčekom, vianočnou ozdobou.... Triedne aktivity pre rodičov spojené s tvorivou dielňou.

  „Dedko, babka nesieme vám radosť“
  Rozvíjať a upevňovať schopnosť detí nezištne potešiť iných. Návšteva  Zariadenia pre seniorov.                          

  „Vianočný bazár“
  V rámci vianočného kultúrneho podujatia v obci prezentovať sa kultúrnym programom detí.

  Január

  „Pri kŕmidle“
  Podporovať u detí uvedomenie  si významu starostlivosti o voľne žijúce zvieratá a vtáky v zimnom období - prikrmovanie zvierat v lese i na školskom dvore .                                                                                                                                                                                       

  Február

  „Veselá rozprávková škôlka“
  Podporovať spolu preciťovanie a prežívanie momentov radosti a veselosti s ostatnými. Spoločná  aktivita tried.                                          

  Marec

  „Kniha je môj kamarát“
  Utvárať, podporovať a podnecovať u detí záujem o literatúru a vzťah k slovesnému a ilustračnému umeniu (pravidelná práca s knihou, návšteva knižnice).

  „Týždeň hlasného čítania“
  Večerným čítaním rozprávkovej knihy rodičmi a spoločným plnením daných úloh po prečítaní, podporovať pozitívny vzťah detí ku knihám i k prehĺbeniu vzájomných vzťahov v rodine.

  ●„ Dnes nám číta v škôlke moja babka (dedko)“
  Prostredníctvom čítania rozprávok  staršími spoluobčanmi poskytovať deťom možnosť upevňovať si a prehlbovať pozitívne sociálne vzťahy k nim. V spolupráci s Jednotou dôchodcov.                       

  „ Depistáž“
  Preukázať a uplatniť schopnosť samostatne sa prezentovať a vyriešiť zadané úlohy.Spolupráca s CPP v TN.                                                                        

  Apríl  

  „Zápis detí do ZŠ“
  Poskytovať deťom dostatok príležitostí na uvedomenie si svojho úspechu pri riešení úloh a tak posilňovať ich dôveru.          

  Máj                                                                           

  „Deň matiek“
  Posilňovať emocionálnu väzbu detí, upevňovať schopnosť asertívneho a kooperatívneho správania sa k mame, starej mame... Aktivita pre mamičky ....vystúpenie detí v triedach.

  Aktivizovať a podnecovať u detí návyky kultúrneho a  spoločenských správania sa pri kultúrnych podujatiach v obci  a v zariadení pre seniorov.                         

  „História našej obce“
  Poskytovať možnosť a primerane vhodným spôsobom oboznamovať deti s históriu a životom predkov našej obce - spôsoby práce, starostlivosti o hospodárstvo, bývanie.... Prehliadka obecného múzea. 

  Jún                                                                           

  „Hurá, máme sviatok“
  Vytvorením atmosféry radosti, pohody a zábavy poskytovať deťom príležitosť športovať, hodnotiť výkony, podporovať súťaživosť a túžbu po seba zdokonaľovaní. Spoločná aktivita.

  „Poľovníci s deťmi“
  Bezprostredne približovať deťom problematiku poľovníctva a jeho významu. Podporovať a obohacovať poznatky detí prostredníctvom výletu do prírody s plnením rôznych úloh. Aktivita v spolupráci s Poľovným združením obce.

  „Rozlúčka predškolákov“
  Podporiť u detí kamarátske vzťahy, preukázať schopnosť vedieť sa pri rozlúčke poďakovať a obdarovať všetkým v materskej škole.

                                                            

  Aktivity, ktorých termíny sú aktualizované priebežne alebo podľa možnej ponuky.

  „Pozor svieti červená“
  Poznávať a s deťmi prakticky uplatniť základné pravidlá bezpečnosti na ulici. Pomenovať a zdôvodniť význam práce polície, dôležitosti dodržiavania dopravných predpisov vodičmi, cyklistami i chodcami a uvedomovať si nebezpečenstvá vo svojom okolí. Beseda s príslušníkmi polície spojená s praktickou cyklistickou jazdou detí v modelovej situácii.                               

  „Pes je dobrý pomocník“
  Umožniť deťom pozorovať prácu kynológov a rozvíjať poznatky o jej význame. Oboznámiť ich s dôležitosťou vzájomného vzťahu, dôvery a pomoci medzi človekom a zvieraťom. Beseda s praktickou ukážkou.

  „Pozor, horí!“
  Bezprostredným kontaktom s hasičmi a hasičskou technikou u detí podporovať poznanie, zdôvodnenie významu ich práce a základných pravidiel dodržiavania bezpečnosti pri predchádzaní vzniku požiaru. Beseda s praktickou ukážkou hasičského zboru.                               

  Cesta mlieka“
  Priamym pozorovaním u detí aktivizovať porozumenie a chápanie dôležitosti a spôsobu starostlivosti o hovädzí dobytok. Exkurzia na Poľnohospodárske družstvo v Dolnej Súči.

  ● „DFS Latovček“
  Utvárať u detí pozitívny postoj k ľudovým folklórnym zvykom a tradíciám nášho regiónu a priamym pôsobením v súbore a prostredníctvom folklórnych pásiem prakticky ich prezentovať v regióne.

   

  Bábkové a divadelné predstavenia podľa aktuálnej ponuky.

   

  ZAVOLAJTE NÁM

  ZAVOLAJTE NÁM

  Základná škola: 032 / 6593411
  Materská škola: 0911 210 382
  Školská jedáleň:: 0911 240 873

  POŠLITE NÁM EMAIL

  POŠLITE NÁM EMAIL

  NAVŠTÍVTE NÁS

  NAVŠTÍVTE NÁS

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252

  Dolná Súča č. 252, 913 32

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
  COPYRIGHT (C) 2019
  #