Výchovno-vzdelávacie aktivity  September:

  - „Škôlka je môj druhý domov“ - adaptáciu detí uľahčiť pozitívnym prístupom, vytvorením estetického prostredia tried, priaznivou a láskyplnou sociálno-emocionálnou klímou zlepšiť deťom príchod a prvé dni v materskej škole.

  - „Už to viem aj ja“ - utvárať a poskytovať deťom dostatok pomoci a priestoru pri rozvíjaní a upevňovaní všetkých seba obslužných činností.

  - „Bezpečko“ - postupne utvárať u detí predstavu a schopnosť ochrany pred chorobami a úrazmi, dodržiavaním určitých zásad zvyšovať bezpečnosť primeranou ostražitosťou.

  - „Kvapka vody“ - Rozvíjať u detí na elementárnej úrovni osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť zameranú na environmentálnu výchovu k trvalo udržateľnému rozvoju zameranú na čistotu vody, jej šetrenia, dôležitosti jej konzumácie a dodržiavania pitného režimu.

  Október:

  - „Týždeň zdravej výživy“ – utvárať u detí pozitívny postoj k pravidelnej konzumácii ovocia a zeleniny s dodržiavaním hygienických zásad (ovocno-zeleninové hostinky, vitamínové narodeniny a meniny ).

  - „Šarkaniáda“- prehlbovať u detí záujem o prirodzený pohyb na čerstvom vzduchu, zoznamovať sa s prírodnými javmi a ich vplyvmi na prírodu i nás ľudí.

  - „Veselé tekvice“ – učiť deti citlivo vnímať a prežívať estetické podnety v objavovaní krásy darov a plodov prírody ( spoločná aktivita v spolupráci s rodičmi – výstava)

  - „Dedko, babka príďte k nám“ – Rozširovať a upevňovať citové vzťahy detí k starším členom rodiny, utvárať primerané asertívne správanie i k ostatným starším spoluobčanom obce.

  - „Poľovníci s deťmi“ - Bezprostredne približovať deťom problematiku poľovníctva a jeho významu. Spolupráca s Poľovným združením.

  November:

  - „Chceme dýchať čistý vzduch“ – podnecovať u detí uvedomenie si dôležitosti environmentálneho cítenia, správneho postoju k prírode, k zdraviu svojmu i iných.

  - „Jeseň pani bohatá“ – umožňovať deťom čo najužší kontakt s prírodou, spojený s aktívnym pohybom a hrou, pozorovaním, vnímaním jej krás. Podnecovať, umožňovať a motivovať deti k využívaniu prírodných materiálov a prírodnín v rozličných hrách i tvorivých aktivitách.

  - „Bez práce nie sú koláče“ - Bezprostredným pozorovaním oboznamovať deti s rôznymi druhmi profesií, s výsledkami ľudskej práce a ich s významom pre život ľudí.

  - „Čo ma naučí počítač“ – získavať a rozširovať elementárne zručnosti detí pri práci s počítačom.

  - „Prečo vĺčko šušlal“ – postupne učiť deti chápať významu starostlivosti o chrup, vypestovať návyk pravidelného a správneho spôsobu čistenia chrupu.

  - „Zdravý úsmev“ - Pomôcť deťom prekonať strach z návštevy stomatologickej ambulancie a podporiť poznanie dôležitosti pravidelných prehliadok chrupu. Spoznať prístroje a nástroje v ambulancii.

  December:

  - „Adventný kalendár“ – spoločne vytvoriť a priblížiť deťom význam kalendára, poskytovať im možnosť aktívne s ním pracovať, manipulovať.

  - „Čaro Vianoc“ – vyvolávať medzi deťmi radostnú náladu plnú očakávania. Pokojnú, príjemnú, krásnu a sviatočnú lásky plnú atmosféru umocniť piesňou, básňou, scénkou, darčekom, vianočnou ozdobou.... ( spoločne s rodičmi)

  - „Dedko, babka nesieme vám radosť“ - Rozvíjať a upevňovať schopnosť detí nezištne potešiť iných.
  Návšteva Zariadenia pre seniorov

  - „Vianočný koncert“ – osvojovať si praktické uplatňovanie návykov kultúrneho správania pri spoločenskom vystupovaní.

  Január:

  - „Pri kŕmidle“ – podnecovať u detí uvedomenie si významu starostlivosti o voľne žijúce zvieratá a vtáky ( prikrmovanie zvierat v lese i na školskom dvore ).

  - „Postavím si snehuliaka“ – podporovať u detí pohybovú činnosť, rozvíjať šikovnosť a odvahu pohybovať sa v sťažených podmienkach. ( prehliadka vytvorených snehuliakov)

  - „Zimná olympiáda“ – učiť deti prirodzenému namáhavejšiemu pohybu na nerovnom teréne. ( spoločná aktivita s plnením vytvorených športových disciplín )

  - „Tešíme sa do školy“ – poskytovať deťom dostatok príležitostí na zážitky úspechu pri riešení úloh a tak posilňovať ich sebadôveru.

  Február:

  - „Zápis detí do ZŠ“ – podnietiť a preukázať schopnosť samostatne vyriešiť zadanú úlohu.

  - „Veselá lesná škôlka“ – podporovať spolu preciťovanie a prežívanie momentov radosti a veselosti s ostatnými ( spoločná aktivita tried ).

  -„ SOS planéta“, a „ Naša planéta zem“ – rozvíjať a podporovať elementárne poznatky o vesmíre, tvorivo a kreatívne vyjadriť svoju predstavu o ňom. Zapojiť sa do súťaže „Vesmír očami detí“ – výtvarnými prácami detí.

  - „Vláčik Separáčik“ - Utvárať základy povedomia detí v oblasti separácie odpadkov, prevencie pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia.

  - „Vesmír očami detí“ - Podporovať tvorivé myslenie pri kreatívnom vytváraní produktov na danú tému.

  Marec:

  - „Kniha je môj kamarát“ – utvárať, podporovať a podnecovať u detí záujem o literatúru a vzťah k slovesnému a ilustračnému umeniu ( pravidelná práca s knihou, návšteva knižnice )

  - „Týždeň hlasného čítania“ – večerné čítanie rozprávkovej knihy rodičmi, plnenie daných úloh počas čítania.

  - „ Dnes nám číta v škôlke moja babka (dedko)“- prostredníctvom čítania rozprávok upevňovať a prehlbovať citový vzťah k starším spoluobčanom.

  - „ Prebúdzanie prírody“ – rozvíjať poznatky o premene prírodného prostredia a stimulovať bádanie v ňom .

  Apríl:

  - „Veľkonočné vajíčko“ – poskytovať deťom radostnú tvorivú činnosť s možnosťou experimentovať s materiálom, nástrojmi a svojimi predstavami. ( výstavka vyzdobených vajíčok – aktivita s rodičmi )

  Máj:

  - „Mami, mami, mamička..“ – posilňovať schopnosť citovej reflexie detí, schopnosť decentrácie asertívneho a kooperatívneho správania sa a postojov k druhému – k matke. ( vystúpenie detí v triedach - odovzdávanie darčekov)

  - „Deň matiek“ –uplatňovať u detí návyky kultúrneho správania sa a spoločenských pravidiel pri spoločenských kultúrnych podujatiach.

  - „História našej obce“ –umožniť deťom vidieť a primerane vhodným spôsobom vysvetľovať históriu života predkov našej obce - spôsoby práce, starostlivosti o hospodárstvo, bývanie.... ( prehliadka obecného múzea)

  - „Dobrý deň pán starosta“ - V priamom kontakte poznať predstaviteľa obce a chápanie významu jeho práce pre občanov obce.

  - „Výlet na Krásin“ – posilňovať vôľové vlastnosti detí, ich telesnú zdatnosť a radosť s dosiahnutého cieľa.

  Jún:

  - „Hurá, máme sviatok“ – v spoločných aktivitách športového charakteru poskytovať deťom príležitosť na prirodzené porovnávanie s výkonmi iných detí, podporovať zdravú rivalitu a túžbu po sebazdokonaľovaní, ale hlavne vytvoriť atmosféru radosti, pohody a zábavy.

  - „ Letná olympiáda“ - podporovať záujem detí o šport, prehlbovať ich vôľové vlastnosti a súťažiť čestne v duchu „fér plej“.

  - „ Putovný pohár“ – zrealizovať 3. ročník futbalového zápasu medzi triedami materskej školy.

  - „ Spoznávaj náš les“ – vedomostne , poznávací výlet do prírody s plnením rôznych úloh v spolupráci s poľovným združením obce.

  - „ Noc v materskej škole“- posilniť v deťoch emocionálnu a sociálnu vyrovnanosť pri odlúčení od rodičov.

  - „ Návšteva u Galérka“ - poskytovať deťom možnosť zoznámiť sa s umeleckými dielami a netradičnými výtvarnými technikami.

  - „Rozlúčka predškolákov“ - podporiť u detí kamarátske vzťahy k druhým deťom, schopnosť vedieť sa poďakovať všetkým v materskej škole za starostlivosť.

  ZAVOLAJTE NÁM

  ZAVOLAJTE NÁM

  Základná škola: 032/6593411
  Materská škola: 032/6593221
  Školská jedáleň:: 032/6593157

  POŠLITE NÁM EMAIL

  POŠLITE NÁM EMAIL

  NAVŠTÍVTE NÁS

  NAVŠTÍVTE NÁS

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252

  Dolná Súča č. 252, 913 32

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
  COPYRIGHT (C) 2019
  #

  Pre skvalitnenie služieb uplatňujeme súbory cookies. Prehliadaním tohto webu tak súhlasíte s tým, aby sme tieto súbory mohli používať.