Výchovno-vzdelávacie aktivity 

  September:

  - „Škôlka je môj druhý domov“ - adaptáciu detí uľahčiť pozitívnym prístupom, vytvorením estetického prostredia tried, priaznivou a láskyplnou sociálno-emocionálnou klímou zlepšiť deťom príchod a prvé dni v materskej škole.

  - „Už to viem aj ja“ - utvárať a poskytovať deťom dostatok pomoci a priestoru pri rozvíjaní a upevňovaní všetkých seba obslužných činností.

  - „Bezpečko“ - postupne utvárať u detí predstavu a schopnosť ochrany pred chorobami a úrazmi, dodržiavaním určitých zásad zvyšovať bezpečnosť primeranou ostražitosťou.

  - „Kvapka vody“ - Rozvíjať u detí na elementárnej úrovni osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť zameranú na environmentálnu výchovu k trvalo udržateľnému rozvoju zameranú na čistotu vody, jej šetrenia, dôležitosti jej konzumácie a dodržiavania pitného režimu.

  Október:

  - „Týždeň zdravej výživy“ – utvárať u detí pozitívny postoj k pravidelnej konzumácii ovocia a zeleniny s dodržiavaním hygienických zásad (ovocno-zeleninové hostinky, vitamínové narodeniny a meniny ).

  - „Šarkaniáda“- prehlbovať u detí záujem o prirodzený pohyb na čerstvom vzduchu, zoznamovať sa s prírodnými javmi a ich vplyvmi na prírodu i nás ľudí.

  - „Veselé tekvice“ – učiť deti citlivo vnímať a prežívať estetické podnety v objavovaní krásy darov a plodov prírody ( spoločná aktivita v spolupráci s rodičmi – výstava)

  - „Dedko, babka príďte k nám“ – Rozširovať a upevňovať citové vzťahy detí k starším členom rodiny, utvárať primerané asertívne správanie i k ostatným starším spoluobčanom obce.

  - „Poľovníci s deťmi“ - Bezprostredne približovať deťom problematiku poľovníctva a jeho významu. Spolupráca s Poľovným združením.

  November:

  - „Chceme dýchať čistý vzduch“ – podnecovať u detí uvedomenie si dôležitosti environmentálneho cítenia, správneho postoju k prírode, k zdraviu svojmu i iných.

  - „Jeseň pani bohatá“ – umožňovať deťom čo najužší kontakt s prírodou, spojený s aktívnym pohybom a hrou, pozorovaním, vnímaním jej krás. Podnecovať, umožňovať a motivovať deti k využívaniu prírodných materiálov a prírodnín v rozličných hrách i tvorivých aktivitách.

  - „Bez práce nie sú koláče“ - Bezprostredným pozorovaním oboznamovať deti s rôznymi druhmi profesií, s výsledkami ľudskej práce a ich s významom pre život ľudí.  

  - „Prečo vĺčko šušlal“ – postupne učiť deti chápať významu starostlivosti o chrup, vypestovať návyk pravidelného a správneho spôsobu čistenia chrupu.

  - „Zdravý úsmev“ - Pomôcť deťom prekonať strach z návštevy stomatologickej ambulancie a podporiť poznanie dôležitosti pravidelných prehliadok chrupu. Spoznať prístroje a nástroje v ambulancii.

  December:

  - „Adventný kalendár“ – spoločne vytvoriť a priblížiť deťom význam kalendára, poskytovať im možnosť aktívne s ním pracovať, manipulovať.

  - „Čaro Vianoc“ – vyvolávať medzi deťmi radostnú náladu plnú očakávania. Pokojnú, príjemnú, krásnu a sviatočnú lásky plnú atmosféru umocniť piesňou, básňou, scénkou, darčekom, vianočnou ozdobou.... 

  - „Dedko, babka nesieme vám radosť“ - Rozvíjať a upevňovať schopnosť detí nezištne potešiť iných.
  Návšteva Zariadenia pre seniorov

  - „Vianočný koncert“– osvojovať si praktické uplatňovanie návykov kultúrneho správania pri spoločenskom vystupovaní v materskej škole.

  „Vianočný trh“- v rámci vianočného kultúrneho podujatia v obci prezentovať materskú školu kultúrnym programom a ponukov v stánku.

  Január:

  - „Pri kŕmidle“ – podnecovať u detí uvedomenie si významu starostlivosti o voľne žijúce zvieratá a vtáky ( prikrmovanie zvierat v lese i na školskom dvore ).

  - „Postavím si snehuliaka“ – podporovať u detí pohybovú činnosť, rozvíjať šikovnosť a odvahu pohybovať sa v sťažených podmienkach. ( prehliadka vytvorených snehuliakov)

  - „Zimná olympiáda“ – učiť deti prirodzenému namáhavejšiemu pohybu na nerovnom teréne. ( spoločná aktivita s plnením vytvorených športových disciplín )


  Február:

  - „Veselá lesná škôlka“ – podporovať spolu preciťovanie a prežívanie momentov radosti a veselosti s ostatnými ( spoločná aktivita tried ).

  -„SOS planéta“, a „Naša planéta zem“ – rozvíjať a podporovať elementárne poznatky o vesmíre, tvorivo a kreatívne vyjadriť svoju predstavu o ňom.

  - „Vláčik Separáčik“ - Utvárať základy povedomia detí v oblasti separácie odpadkov, prevencie pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia.

  Marec:

  - „Kniha je môj kamarát“ – utvárať, podporovať a podnecovať u detí záujem o literatúru a vzťah k slovesnému a ilustračnému umeniu
  (pravidelná práca s knihou, návšteva knižnice). 

  - „Týždeň hlasného čítania“ – večerným čítaním rozprávkovej knihy rodičmi a spoločným plnením daných úloh po prečítaní, podporovať
  pozitívny vzťah detí ku knihám i k prehĺbeniu vzájomných vzťahov v rodine.

  - „Dnes nám číta v škôlke moja babka“- prostredníctvom čítania rozprávok upevňovať a prehlbovať citový vzťah k starším spoluobčanom.

  - „Prebúdzanie prírody“ – rozvíjať poznatky o premene prírodného prostredia a stimulovať bádanie v ňom.  

  Apríl:
  „Tešíme sa do školy“- poskytovať deťom dostatok príležitostí na uvedomenie si svojho úspechu pri riešení úloh a tak posilňovať ich sebadôveru.

  - „Zápis detí do ZŠ“ – podnietiť a preukázať schopnosť samostatne vyriešiť zadanú úlohu.

  - „Veľkonočné vajíčko“ – poskytovať deťom radostnú tvorivú činnosť s možnosťou experimentovať s materiálom, nástrojmi a svojimi predstavami (výstavka vyzdobených vajíčok). 

  Máj:

  - „Mami, mami, mamička“ – posilňovať schopnosť citovej reflexie detí, schopnosť decentrácie asertívneho a kooperatívneho správania sa a postojov k druhému – k matke. ( vystúpenie detí v triedach - odovzdávanie darčekov)

  - „Deň matiek“ – aktivizovať a podnecovať u detí návyky kultúrneho a  spoločenských správania sa pri kultúrnych podujatiach (oslava v obci, návšteva  Zariadenia pre seniorov).

  - „História našej obce“ – poskytovať možnosť a primerane vhodným spôsobom oboznamovať deti s históriu a životom predkov našej obce - spôsoby práce, starostlivosti o hospodárstvo, bývanie....(prehliadka obecného múzea).

  - „Dobrý deň pán starosta“ - V priamom kontakte poznať predstaviteľa obce a chápanie významu jeho práce pre občanov obce.

  - „Výlet na Krásin“ – upevňovať vôľové vlastnosti detí, ich telesnú zdatnosť a radosť s dosiahnutého cieľa.

  Jún:

  - „Hurá, máme sviatok“ – vytvorením atmosféry radosti, pohody a zábavy poskytovať deťom príležitosť športovať, hodnotiť výkony, podporovať súťaživosť a túžbu po seba zdokonaľovaní. 

  - „Letná olympiáda“ - podporovať záujem detí o šport, prehlbovať ich vôľové vlastnosti a súťažiť čestne v duchu „fér plej“.

  - „Putovný pohár“ – zrealizovať futbalový zápas medzi triedami materskej školy.

  - „Spoznávaj náš les“ – Podporovať a obohacovať poznatky detí prostredníctvom výletu do prírody s plnením rôznych úloh.

  - „Noc v materskej škole“- posilniť v deťoch emocionálnu a sociálnu vyrovnanosť pri odlúčení od rodičov.

  - „Rozlúčka predškolákov“ - podporiť u detí kamarátske vzťahy k druhým deťom, schopnosť vedieť sa poďakovať všetkým v materskej škole za starostlivosť.

  Ďalšie aktivity - podľa ponuky:

  „Poľovníci s deťmi"- bezprostredne približovať deťom problematiku poľovníctva a jeho významu (spolupráca s Poľovným združením).

  „Pozor svieti červená"- poznávať a s deťmi prakticky uplatniť základné pravidlá bezpečnosti na ulici. Pomenovať a zdôvodniť význam práce polície, dôležitosti dodržiavania dopravných predpisov vodičmi, cyklistami i chodcami a uvedomovať si nebezpečenstvá vo svojom okolí. Beseda s príslušníkmi polície spojená s praktickou cyklistickou jazdou detí v modelovej situácii realnej dopravy.

  „Pes je dobrý pomocník“ - umožniť deťom pozorovať prácu kynológov a rozvíjať poznatky o jej význame. Oboznámiť ich s dôležitosťou vzájomného vzťahu, dôvery a pomoci medzi človekom a zvieraťom. Beseda s praktickou ukážkou.

  „Pozor, horí!“- Bezprostredným kontaktom s hasičmi a hasičskou technikou u detí podporovať poznanie, zdôvodnenie významu ich práce a základných pravidiel dodržiavania bezpečnosti pri predchádzaní vzniku požiaru. Beseda s praktickou ukážkou Hasičského zboru z TN.

  „Cesta mlieka“- Priamym pozorovaním u detí aktivizovať porozumenie a chápanie dôležitosti a spôsobu starostlivosti o hovädzí dobytok.
  Výlet do PD Krásin v Dolnej Súči.

  Bábkové a divadelné predstavenia podľa aktuálnych ponúk.

  ZAVOLAJTE NÁM

  ZAVOLAJTE NÁM

  Základná škola: 032 / 6593411
  Materská škola: 0911 210 382
  Školská jedáleň:: 0911 240 873

  POŠLITE NÁM EMAIL

  POŠLITE NÁM EMAIL

  NAVŠTÍVTE NÁS

  NAVŠTÍVTE NÁS

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252

  Dolná Súča č. 252, 913 32

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
  COPYRIGHT (C) 2019
  #