Organizácia tried


  Organizácia tried a vekové zloženie detí:

  Pavilón 1 - A

  - trieda A (malá trieda) 2,5 - 3 ročné deti ( prízemie )
  - trieda C (stredná a predškolská trieda) 4 - 6 ročné deti ( poschodie )

   Pavilón 2 - B

  - trieda B (stredná trieda) 4 - 5 ročné deti ( prízemie )
  - trieda D (predškolská trieda) 5 - 6 ročné deti ( poschodie )

   Pavilón 3 - C

  - trieda E (heterogénna trieda) 3 - 5 ročné deti (hospodárska budova)
  - trieda F (malá a stredná trieda) 3 - 4 ročné deti (nová prístavba)

   

  Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí:

  V čase od 6,30 do 7,15 hod. sa deti schádzajú v triede A. V tejto triede sa schádzajú i odpoludnia od 15,30 hod. do 16,30 hod.

  Organizácia prevádzky podľa aktivít denného poriadku

  Denný poriadok tvoria zmysluplne usporiadané činnosti rešpektujúce vekové a individuálne osobitosti detí. Vymedzuje striedanie činností zabezpečujúcich globálny rozvoj dieťaťa a činností zabezpečujúcich životosprávu. Skladá sa z organizačných foriem – z pedagogicko-psychologického hľadiska rovnocenných foriem edukačného procesu. Každá organizačná forma rešpektuje zásady a metódy predprimárneho vzdelávania. Pri usporiadaní denných činností bolo prihliadané na zabezpečenie vyváženého striedania činností, na vytvorenie priestoru pre hru a učenie sa dieťaťa, na dodržiavanie zásad zdravej životosprávy a času stanoveného na činnosti zabezpečujúce životosprávu, ktorý je pevne vymedzený. Rámcovo stanovený čas platí pre striedajúce a súčasne opakujúce sa formy denného poriadku.

  Denný poriadok - usporiadanie denných činností v materskej škole
  Výchovno–vzdelávacia činnosť v materskej škole pozostáva z ustálených organizačných foriem. V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa predškolského veku uspokojujú rozmanité potreby a záujmy nasledovne:

  6,30
  - otvorenie prevádzky. schádzanie sa detí, hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenie,

  8,30 – 9,15
  - činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, príprava na desiatu, desiata),

  9,15 – 11,20
  - vzdelávacie aktivity, príprava na pobyt vonku, pobyt vonku
  - prechádzky, hry na školskom dvore, školských ihriskách,

  11,20 – 15,00
  - činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, príprava na obed, obed),
  - spánok, odpočinok,

  15,00 - 16,30
  - hry a činnosti podľa výberu detí
  - rozchádzanie sa detí, ukončenie prevádzky.

   

  Organizácia v šatni:

  Do šatne majú prístup rodičia. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú rodičia v spolupráci s učiteľmi deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti. Za poriadok v skrinkách a estetickú úpravu šatne zodpovedá učiteľ príslušnej triedy. Za hygienu a uzamknutie vchodu zodpovedá určený nepedagogický zamestnanec.

  Organizácia v umyvárni:

  Všetky triedy majú samostatnú umyváreň. Každé dieťa má vlastný uterák, hrebeň, zubnú kefku, pastu a pohár umiestnené na svojej značke. Za pravidelnú výmenu uterákov, čistenie hrebeňov, pohárov, suchú podlahu a hygienu umyvárne zodpovedá nepedagogický zamestnanec. Deti sa v umyvárni zdržiavajú len za prítomnosti učiteľa, ktorý ich vedie k základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľ príslušnej triedy.
  Za pravidelnú výmenu uterákov, čistenie hrebeňov, suchú podlahu a hygienu umyvárne zodpovedá určený nepedagogický zamestnanec. Deti sa v umyvárni zdržiavajú len za prítomnosti učiteľa, ktorý ich vedie k základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľ príslušnej triedy.

  Organizácia v jedálni:

  Stravovanie detí je zabezpečené školskou jedálňou pri základnej škole. Strava sa do materskej školy dováža a vydáva sa v jedálni materskej školy.

  Podávanie stravy je nasledovné:

  Desiata
  8,45 - 9,00 h. – deti z triedy A, B
  9,00 - 9,15 h. – deti z triedy C, D

  Obed
  11,30 - 12,00 h. – deti z triedy A, B
  12,00 - 12,30 h. – deti z triedy C, D

  Olovrant
  14,30 - 14,45 h. – deti z triedy A, B
  14,45 - 15,00 h. – deti z triedy C, D

  Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá vedúci školskej jedálne. Ďalej zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim. Za organizáciu a výchovný proces v jedálni zodpovedá zástupca MŠ a učitelia. Učiteľ vedie deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania, v maximálnej miere pritom uplatňuje individuálny prístup k deťom. Počas jedenia učiteľ deti nenásilne usmerňuje, podľa želania rodičov aj prikrmuje. Deti triedy A používajú pri jedení lyžicu, deti triedy B aj vidličku a deti triedy C a D používajú kompletný príbor.

  Pitný režim v materskej škole.
  Vyhláška MZ SR č.527/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež vyžaduje od materskej školy zabezpečiť pitný režim detí počas celého pobytu dieťaťa v zariadení. Za najvhodnejší nápoj podávaný deťom považujeme zdravotne nezávažnú pitnú vodu, ktorú máme zabezpečenú z obecného vodovodu.
  Materská škola rešpektuje protiepidemické požiadavky na zabezpečenie hygienických podmienok pitia a s voľným prístupom detí k pitnej vode – každé dieťa má vlastný označený pohár, ktorý je pravidelne umývaný.

  Pobyt detí vonku:
  Počas pobytu detí vonku je učiteľ povinný zabezpečiť deťom plnohodnotnú organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržuje požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov zástupcu školy. Pri pobyte na školskom dvore učiteľ ako prvý skontroluje bezpečnosť areálu a podľa potreby zabezpečí, odstráni alebo oznámi poškodenie zástupcovi školy. Na vychádzkach učiteľ dbá o bezpečnosť detí a na dodržiavanie zásad pri prechádzaní cez komunikáciu. Pobyty vonku sa uskutočňujú aj za menej priaznivého počasia, preto je potrebné deti primerane obliekať a obúvať do každého počasia.

  Organizácia v spálni:
  Počas popoludňajšieho oddychu v spálni učiteľ dbá na primerané oblečenie detí (pyžamo). Zabezpečí pravidelné vetranie spálne, ktoré neohrozí zdravie detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku.

  Organizácia v telocvični:
  Telocvičňu jednotlivé triedy navštevujú aspoň jeden krát v týždni podľa dohodnutého harmonogramu. Učiteľ skontroluje pred každým použitím bezpečnosť náradia a náčinia. Organizuje činnosť, tak aby predchádzal úrazom detí. Použité pomôcky na konci činnosti uloží na určené miesto.

   

  Organizácia výletov a exkurzií mimo obce:

  Pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, zástupca školy zabezpečí potrebný počet pedagogických zamestnancov na daný počet zúčastnených detí, podľa § 28 ods.(10) zákona č.245/2008 Z.z. a podľa §7ods.(9) vyhlášky č.308/2009 Z.z. o materskej škole. Materská škola môže organizovať tieto aktivity len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po dohode so zriaďovateľom, najviac na jeden deň a so zabezpečením teplého obeda pre deti s prihliadnutím na ich bezpečnostné, hygienické a fyziologické potreby. Poverený pedagogický zamestnanec organizačne zabezpečí prípravu a priebeh aktivity vrátane poučenia o bezpečnosti a ochrane zdravia. Poverený pedagogický zamestnanec vyhotoví o tom písomný záznam (informovaný súhlas), ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojím podpisom.

   

  Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí:

  Podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a doplnení niektorých zákonov v predškolskom zariadení môže byť umiestnené len dieťa, ktoré je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve, neprejavuje príznaky prenosného ochorenia, nemá nariadené karanténne opatrenie.

  Vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti /bezinfekčnosti/ predkladá zákonný zástupca dieťaťa, ak neprítomnosť dieťaťa v MŠ je dlhšia ako 30 dní.

  Podľa vyhlášky č.306/2008 MŠSR o materskej škole v §7 ods.(7) pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevziať dieťaťa ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy.

  V prípade náhleho zhoršenia zdravotného stavu dieťaťa počas pobytu v materskej škole, učiteľka kontaktuje a informuje zákonného zástupcu, o čom zrealizuje písomný záznam. Učiteľky robia denné zápisy zdravotného stavu detí v knihe Ranný filter.

  Ak dieťa trpí chorobou, ktorá nie je viditeľná povinnosťou zákonného zástupcu dieťaťa informovať o tom zástupcu materskej školy i pedagogických zamestnancov v triede dieťaťa. Lieky sa v materskej škole nepodávajú!

  Podľa § 26 zákona NR SR č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia sa zakazuje v MŠ konzumovať potraviny a nápoje akéhokoľvek druhu (ovocia, zákuskov, sladkostí, nápojov) pripravených mimo zariadení spoločného stravovania.

  Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch MŠ a ochranu zdravia detí zodpovedajú pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne. Prostredie musí byť upravené tak, aby deti neprišli do styku s predmetmi s ktorými by sa mohli poraniť. Odpadové kanále, šachty a elektrické zásuvky, musia byť chránené krytom.

  Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť dieťaťu do materskej škole vhodnú a bezpečnú obuv. Počas pobytu v interiéri sú to papučky s uzavretou pätou i špičkou, v exteriéri uzavretá, pevná a nepremokavá obuv. Zákonný zástupca zodpovedá za jej pravidelnú výmenu. Výnimkou je špeciálna ortopedická obuv.

  Ak dieťa utrpí úraz, ktorý nie je potrebné ošetriť lekárom, ošetrí ho učiteľ primeraným spôsobom. Úraz a spôsob ošetrenia zaeviduje v zázname školských úrazov. Tento záznam dá rodičom na podpis. Ak dieťa utrpí úraz, ktorý si vyžaduje ošetrenie lekárom, učiteľ sa ihneď skontaktuje s rodičom dieťaťa, s ktorým sa dohodne na ďalšom postupe.

  Ak rodič nemôže sám zabezpečiť ošetrenie u lekára, učiteľ po dohode so zástupcom MŠ odvedie dieťa na lekárske ošetrenie. Po príchode rodičov dieťaťa informuje o ošetrení a odovzdá mu lekársku správu. Úraz a spôsob ošetrenia zaeviduje v zázname školských úrazov a rodič ho svojim podpisom potvrdí.

  V záujme stomatologickej prevencie sa na našom zariadení vykonáva stomatohygiena, ktorá pozostáva z čistenia chrupu u detí v triedach B, C a D od začiatku školského roka a to po obede. Na jej realizácii sa podieľajú aj rodičia a to tým, že zabezpečia pre svoje dieťa vhodnú zubnú kefku, pohár a zubnú pastu. Rodič je zodpovedný za pravidelnú výmenu zubnej kefky.

  Pedagogický zamestnanec vedie deti k vytvoreniu správneho návyku pri čistení zubov. Oboznamuje deti s významom stomatohygieny, vedie deti k pravidelnosti a dôslednosti pri tejto činnosti. Podieľa sa na realizácii preventívnej zubnej kontroly.

  Opatrenia v prípade pedikulózy – zavšivenia dieťaťa. Rodič pri zistení ochorenia ohlási túto skutočnosť učiteľovi, zástupcovi školy, ktorý vyhlási vykonanie dezinfekčnej akcie v celom kolektíve materskej školy, t. j. aj u zdravých členov triedy, rodiny.

  V celom areáli materskej školy je prísny zákaz fajčenia!

  Pri vytváraní podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní rešpektujeme § 152 zákona 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 7 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole

  Za vytvorenie bezpečnostných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie zodpovedá zástupca riaditeľa materskej školy. Za bezpečnosť a ochranu zdravia detí zodpovedajú pedagogickí zamestnanci od prebratia až po odovzdanie zákonnému zástupcovi, alebo ním splnomocnenej osobe (osobe staršej ako 10 rokov), alebo učiteľovi, ktorý ho v práci strieda (§7 ods. (8) vyhlášky č. 306/2008 Z.z.)

  Učiteľ počas aktivít s deťmi odchádza od detí len v krajnom prípade a na nevyhnutne potrebný čas, pričom o dozor pri deťoch požiada kolegu, príp. iného zamestnanca MŠ.

  Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 20 detí od štyroch do piatich rokov, alebo 21 detí starších ako päť rokov. S triedou detí mladších ako tri roky a s deťmi vo veku od troch do štyroch rokov sa uskutočňuje vychádzka vždy za prítomnosti dvoch zamestnancov (aj nepedagogických). Pri činnostiach, ktoré sa vykonávajú ako súčasť výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy a ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, zástupca zabezpečí počet pedagogických zamestnancov podľa § 7 ods. (4) vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole.

   

  Ochrana pred sociálno patologickými javmi

  V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálnopatologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade oprávneného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu dieťaťa bezodkladne problém riešiť. V prípade zistenia prerokovať v spolupráci s vedením školy na pracovnej porade, prípadne s pedagogicko-psychologickou poradňou, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru.

   

  Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog

  Materská škola prijíma nasledovné opatrenia:
  - Primeranou formou informovať deti o existencii legálnych a nelegálnych drog a ich mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka.
  - Viesť deti k zdravému životnému štýlu, rozlišovaniu zdravých a nezdravých návykov pre život a zdravie.
  - V prevencii využívať vhodnú a dostupnú literatúru a zaradenými vzdelávacími
  projektmi učebných osnov ŠkVP Dúha nad Krásinom – Chráň si svoje telo a V zdravom tele zdravý duch a podnecovať u detí porozumeniu danej problematiky. - Poskytovať deťom dostatok podnetov a možností prostredníctvom realizácie rôznych aktivít, a tým ich viesť k plnohodnotnému životu, kde by legálne či nelegálne drogy nemali svoje miesto.
  - Dbať na to, aby sa do budovy školy nedostali žiadne nepovolané osoby, a tým zamedziť možnosti zlých vonkajších vplyvov na deti.
  - V prípade podozrenia na šírenie legálnych a nelegálnych drog v prostredí MŠ bezodkladne informovať kompetentných riadiacich pracovníkov, ktorí vykonajú okamžité opatrenia

   

  Prevencia proti obezite a propagácia zdravého životného štýlu

  Materská škola aj svojim zameraním v ŠkVP Dúha nad Krásinom v oblasti perceptuálno-motorického rozvoja osobnosti dieťaťa podporuje aktívny spôsob života detí. Prevenciou pred pasívnym spôsobom života detí uskutočňujeme tým, že učíme deti návykom pravidelného pobytu a pohybu v prírode, ale i športovaním na športoviskách základnej školy. Pri stravovaní dbáme na postupný návyk detí konzumovať všetkých druhov jedál, ovocia a zeleniny. Prostredníctvom učebných osnov a projektov Babičkina záhrada, Poznaj svoje telo, Chráň si svoje telo, Prečo vĺčko šušlal, Cesta mlieka, V zdravom tele zdraví duch...realizujeme na elementárnej úrovni prevenciu proti obezite a oboznamujeme deti s jej dôsledkami na zdravie ľudí.

  Plán prevencie obezity a podpora zdravej výživy počas školského roka v materskej škole

  Vzbudiť záujem u dieťaťa o pohyb je v dnešnej dobe čoraz ťažšie. Pohybovým aktivitám konkurujú zábavné a napínavé počítačové hry, televízia. Atraktívnejšími sa pre deti stávajú zábavky mobilného telefónu, leňošenie pred televíznou obrazovkou alebo počítačové hry rôzneho druhu. K nedostatku pohybu sa pridružujú zlé stravovacie návyky podporované konzumáciou nadmerného množstva sladkostí. Preto sa nie je čomu čudovať, keď výsledky výskumov poukazujú na zvyšujúci sa počet detí trpiacich nadváhou, obezitou a zdravotnými ťažkosťami.
  Do aktivít v materskej škole sme aplikovali Národný program prevencie obezity, ktorý vychádza z koncepcie štátnej politiky zdravia. Hlavným cieľom programu je zlepšiť zdravotný stav obyvateľstva Slovenskej republiky a dosiahnuť prevenciu rozšírenosti tzv. civilizačných ochorení - najmä srdcovo-cievnych a niektorých nádorových so závažnými zdravotnými, celospoločenskými a ľudskými dopadmi. Prevenciu u detí už v predškolskom veku považujeme za veľmi dôležitú. Dosiahneme ju vytváraním správnych a trvalých pohybových návykov, s využitím prirodzenej potreby fyzickej aktivity detí a zdravej výživy. V materskej škole venujeme pozornosť zdraviu, jeho ochrane, zdravému životnému štýlu, prevencie obezity.
  Materská škola aj svojim zameraním v ŠkVP Dúha nad Krásinom v oblasti perceptuálno-motorického rozvoja osobnosti dieťaťa podporuje aktívny spôsob života detí. Prevenciou pred pasívnym spôsobom života detí uskutočňujeme tým, že učíme deti návykom pravidelného pobytu a pohybu v prírode, ale i športovaním na športoviskách základnej školy:
  - pravidelných pohybových aktivít,
  - denným otužovaním sa vonku za každého počasia,
  - pravidelným pobytom a pohybom v prírodnom prostredí na čerstvom vzduchu,
  - turistickými vychádzkami s plnením rôznych branných i vedomostných úloh,
  - priamym poznávaním a bádaním chránenej krajinnej oblasti a prekonávaním turistickej trasy
  - športovaním na multifunkčných ihriskách, ktoré sú súčasťou komplexu školy.

   

  Ochrana spoločného a osobného majetku:

  Vchody do MŠ sú zaistené bezpečnostnými zámkami.

  Kľúč od budovy a areálu materskej školy vlastní zástupca školy a školník, alebo nepedagogický zamestnanec, ktorý budovu ráno odomyká a popoludní zamyká. V priebehu prevádzky materskej školy za uzamykanie budovy zodpovedá školník, zástupca riaditeľa, pedagogický zamestnanec alebo poverený nepedagogický zamestnanec.

  V budove školy bez sprievodu zamestnanca školy je zakázaný akýkoľvek pohyb cudzej osoby.

  Práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci materskej školy plnia v zmysle popisu práce. Zástupca materskej školy zodpovedá za inventár v rozsahu uvedenom v zmluve o hmotnej zodpovednosti.

  Osobné veci si zamestnanci materskej školy odkladajú na určenom uzamykateľnom mieste.

  Osobné veci detí ukladajú rodičia do šatníkov v určenom priestore. Nepedagogický zamestnanec dozerá, aby sa v priestoroch šatní nezdržiavali cudzie osoby v čase schádzania sa detí.

  Zákonní zástupcovia svojim podpisom dávajú pedagógom spoločný informovaný súhlas na realizáciu aktivít, návštev, prehliadok a exkurzii detí v obci a výletov do najbližšieho dostupného prírodného prostredia okolia obce. Taktiež dávajú súhlas na zverejňovanie spoločných fotografií detí na webovej stránke MŠ zo zrealizovaných podujatí a aktivít.

  Zlaté predmety (náramky, retiazky, nezaistené náušnice ...), sa neodporúča dávať deťom z dôvodu ich bezpečnosti a ich prípadnej straty. Zamestnanci za ich stratu nezodpovedajú. Taktiež nezodpovedajú za poškodenie a stratu prinesených hračiek. Deti si do triedy môžu prinášať iba plyšové hračky vhodné na spanie, prinášať iné druhy hračiek do triedy je zakázané.

  Zákonní zástupcovia detí dávajú k dispozícii MŠ svoje telefónne čísla, ktoré sú využívané súlade so zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, len v prípade neodkladného kontaktu pri náhlom ochorení dieťaťa alebo v prípade, že si rodič nevyzdvihne dieťa do skončenia prevádzky z MŠ. Taktiež poskytnú aj kópiu kartičky poistenca, dôležitú v prípade úrazu dieťaťa a následnej potreby lekárskeho ošetrenia.

  ZAVOLAJTE NÁM

  ZAVOLAJTE NÁM

  Základná škola: 032/6593411
  Materská škola: 032/6593221
  Školská jedáleň:: 032/6593157

  POŠLITE NÁM EMAIL

  POŠLITE NÁM EMAIL

  NAVŠTÍVTE NÁS

  NAVŠTÍVTE NÁS

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252

  Dolná Súča č. 252, 913 32

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
  COPYRIGHT (C) 2019
  #

  Pre skvalitnenie služieb uplatňujeme súbory cookies. Prehliadaním tohto webu tak súhlasíte s tým, aby sme tieto súbory mohli používať.