Vnútorná organizácia materskej školy


  Organizácia tried a vekové zloženie detí

  Materská škola nemá postupové ročníky, deti sa každoročne zadeľujú do tried podľa vekového zloženia a kapacity jednotlivých tried.

  Pavilón 1 - A

  - trieda A (malá trieda) 2 - 3 ročné deti ( prízemie )
  - trieda C (stredná trieda) 4 - 5 ročné deti ( poschodie )

   Pavilón 2 - B

  - trieda B (stredná trieda) 3 - 4 ročné deti ( prízemie )
  - trieda D (stredná - predškolská trieda) 4 - 6 ročné deti ( poschodie )

   Pavilón 3 - C

  - trieda E (predškolská trieda) 5 - 6 ročné deti (nová prístavba)
  - trieda F (heterogénna trieda) 3 - 5 ročné deti (hospodárska budova)

   

  Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí

  Prevádzka tried A, B, C, D a E - s celodenným pobytom detí je od 6:30 hod. do 16:00 hod.

  V triede F – s poldenným pobytom detí  je prevádzka od 7:00 hod.  do 12:30 hod.

  Deti sa do všetkých tried privádzajú do 8:00 hod. Zákonný zástupca alebo nim splnomocnená osoba môže dieťa prevziať z triedy s celodennou prevádzkou od 15:00 hod. do 16:00 hod., z triedy s poldennou prevádzkou od 12:00 hod. do 12:30 hod.

  Organizácia prevádzky podľa aktivít denného poriadku

  Denný poriadok tvoria zmysluplne usporiadané činnosti rešpektujúce vekové a individuálne osobitosti detí. Vymedzuje striedanie činností zabezpečujúcich globálny rozvoj dieťaťa a činností zabezpečujúcich životosprávu. Skladá sa z organizačných foriem – z pedagogicko-psychologického hľadiska rovnocenných foriem edukačného procesu. Každá organizačná forma rešpektuje zásady a metódy predprimárneho vzdelávania. Pri usporiadaní denných činností je prihliadané na zabezpečenie vyváženého striedania činností, na vytvorenie priestoru pre hru a učenie sa dieťaťa, na dodržiavanie zásad zdravej životosprávy a času stanoveného na činnosti zabezpečujúce životosprávu, ktorý je pevne vymedzený. Rámcovo stanovený čas platí pre striedajúce a súčasne opakujúce sa formy denného poriadku.

  Denný poriadok

  usporiadanie denných činností detí v materskej škole

  6:30  - 8:30
  - otvorenie prevádzky, schádzanie sa detí, hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenie

  8:30 – 9:15
  - činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, príprava na desiatu, desiata)

  9:15 – 11:20
  - vzdelávacie aktivity, príprava na pobyt vonku, pobyt vonku
  - príprava na pobyt vonku, pobyt vonku - vychádzky, hry na školskom dvore, školských ihriskách

  11:20 – 15:00
  - činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, príprava na obed, obed),
  - spánok, odpočinok

  15:00 - 16:00
  - hry a činnosti podľa výberu detí - rozchádzanie sa detí, ukončenie prevádzky

   

  Organizácia v šatni

  Do šatne majú prístup zákonní zástupcovia na nevyhnutne dlhý čas. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú zákonní zástupcovia deti v spolupráci s pedagogickými zamestnancami k samostatnosti a poriadkumilovnosti. Za poriadok v skrinkách a estetickú úpravu šatne zodpovedá pedagóg príslušnej triedy. Za hygienu a uzamknutie vchodu zodpovedá určený nepedagogický zamestnanec.

   

  Organizácia v umyvárni

  Všetky triedy majú samostatnú umyváreň. Každé dieťa má vlastný uterák, staršie deti aj hrebeň, zubnú kefku, pastu a pohár. Za pravidelnú výmenu uterákov, čistenie hrebeňov, pohárov, suchú podlahu a hygienu umyvárne zodpovedá nepedagogický zamestnanec.
  Deti sa v umyvárni zdržiavajú len za prítomnosti pedagóga, ktorý ich vedie k základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných  a bezpečnostných predpisov je zodpovedný pedagóg príslušnej triedy.

  Organizácia stravovania

  Režim stravovania a pitný režim detí v materskej škole sú vypracované v súlade s §17a zákona č. 355/2007 Z. z. MZ SR o ochrane a podpore a rozvoji verejného zdravia a §8 vyhlášky č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. Stravovanie detí v materskej školy je zabezpečované školskou kuchyňou pri základnej škole. Strava sa do materskej školy dováža a vydáva sa v samostatnej jedálni materskej školy.

  Harmonogram podávania stravy

  Desiata

  8:40      8:55 hod.  –  deti z triedy  A, B, F
  9:00      9:15 hod.  –  deti z triedy  C, D, E

  Obed
  11,30 - 12,00 h. – deti z triedy A, B, F
  12,00 - 12,30 h. – deti z triedy C, D, E

  Olovrant
  14,30 - 14,45 h. – deti z triedy A, B
  14,45 - 15,00 h. – deti z triedy C, D

  Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá vedúci školskej jedálne. Ďalej zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim. Za organizáciu a výchovný proces v jedálni zodpovedá zástupca MŠ a pedagogickí zamestnanci. Pedagóg vedie deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania, v maximálnej miere pritom uplatňuje individuálny prístup k deťom. Počas jedenia učiteľ deti nenásilne usmerňuje, podľa želania rodičov aj prikrmuje. Deti triedy A používajú pri jedení lyžicu, deti triedy B, E, F aj vidličku a deti triedy C a D používajú kompletný príbor.

  Pitný režim v materskej škole

  Materská škola rešpektuje protiepidemické požiadavky na zabezpečenie hygienických podmienok prístupu detí k pitnej vode a dodržiavanie pitného režimu detí. Za najvhodnejší nápoj podávaný deťom je považovaná zdravotne nezávadná pitná voda, ktorú zabezpečuje dodávateľ – obec Dolná Súča prostredníctvom obecného vodovodu.

  Vychádzka a pobyt detí vonku

  Počas vychádzok a pobytu detí vonku je pedagóg povinný zabezpečiť deťom plnohodnotnú organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia a pokyny zástupcu školy. Pri pobyte na školskom dvore pedagóg bezpečnosť areálu a podľa potreby zabezpečí, odstráni alebo oznámi poškodenie zástupcovi školy. Na vychádzkach dbá o bezpečnosť detí a na dodržiavanie zásad pri prechádzanícez komunikáciu.
  Pobyty vonku sa uskutočňujú aj za menej priaznivého počasia, preto je potrebné deti primerane obliekať a obúvať do každého počasia.

  Organizácia v spálni

  Počas popoludňajšieho odpočinku v spálni dbá pedagóg na primerané oblečenie detí (pyžamo). Zabezpečí pravidelné vetranie spálne, ktoré neohrozí zdravie detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku. Minimálne trvanie odpočinku je 30 minút.

  Organizácia v telocvični:

  Telocvičňu jednotlivé triedy navštevujú spravidla jeden krát v týždni podľa dohodnutého harmonogramu. Pedagogický zamestnanec skontroluje pred každým použitím bezpečnosť náradia a náčinia. Organizuje činnosť tak, aby predchádzal úrazom detí. Použité pomôcky
  na konci činnosti uloží na určené miesto.

   

  Organizácia výletov a exkurzií mimo obce

  Výlety alebo exkurzie mimo obec môže materská škola organizovať podľa §7 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole najviac na jeden deň so zabezpečením teplého obeda pre deti. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom organizačne zabezpečí prípravu a priebeh výletu alebo exkurzie, vrátane poučenia zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia, o čom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia podpisom všetky dospelé zúčastnené osoby. Na výlet a exkurziu s deťmi predškolského veku môže materská škola využiť aj verejnú dopravu.

  Konzultácie s rodičmi  

  Konzultácie sú uskutočňované v čase konzultačných hodín, alebo po dohode s triednymi pedagógmi individuálne v iný dohodnutý čas, tiež formou schôdzí rodičovského združenia, triednych aktivít, alebo prostredníctvom oznamov.

   

  Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí

  Pri vytváraní podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní materská škola rešpektuje §152 zákona
  č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa §4 vyhlášky č. 541/2021 Z. z. o materskej škole.

  - Za  bezpečnosť a ochranu zdravia zodpovedajú pedagogickí zamestnanci od prevzatia až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe. V prípade, že  pedagóg realizuje popoludňajší pobyt triedy na školskom dvore, z dôvodu zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia ostávajúcich detí, po odovzdaní dieťaťa zákonný zástupca alebo ním splnomocnená osoba bezodkladne opúšťajú areál školského dvora.

  - Podľa §24 ods. (6) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a doplnení niektorých zákonov v predškolskom zariadení môže byť v materskej škole umiestnené len dieťa, ktoré je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve, neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

  - Neprítomnosť dieťaťa v materskej škole z dôvodu ochorenia trvajúceho viac ako 3 pracovné dni, ospravedlní zákonný zástupca a pri nástupe dieťaťa do materskej školy predloží vyhlásenie o bezpríznakovosti. V prípade ochorenia dieťaťa trvajúceho viac ako 7 dní zákonný zástupca predloží potvrdenie od lekára

  - Neprítomnosť dieťaťa v materskej škole z iných dôvodov (napr. dovolenka, prázdniny...) trvajúcich viac ako 5 dní, ospravedlní zákonný zástupca a pri návrate dieťaťa predloží písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti/ bezpríznakovosti,  ktoré nesmie byť staršie ako jeden deň (podľa §24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z.).

  - Podľa §3 ods. (5) vyhlášky č. 541/2021 MŠ SR o materskej škole pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevziať dieťa, ak zistí počas ranného filtra, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy. Pedagóg denne realizuje zápisy do knihy Ranného filtra.

  - V prípade náhleho zhoršenia zdravotného stavu dieťaťa počas pobytu v materskej škole, pedagóg kontaktuje zákonného zástupcu a informuje ho o zdravotnom stave dieťaťa a o písomnom zázname, ktorý následne zákonný zástupca  podpíše.    

  - Ak dieťa trpí inou chorobou (napr. alergia, cukrovka...), ktorá si vyžaduje zvýšenú pozornosť, povinnosťou zákonného zástupcu dieťaťa je informovať o tom zástupcu materskej školy už pri nástupe do materskej školy a následne i triednych pedagógov dieťaťa.

  - Lieky sa v materskej škole nepodávajú!

  - Podľa §26 zákona č. 355/2007 Z. z. NR SR o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia sa zakazuje v MŠ konzumovať potraviny a nápoje akéhokoľvek druhu (ovocia, zákuskov, sladkostí, nápojov) pripravených mimo zariadení spoločného stravovania.

  - Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch MŠ a ochranu zdravia detí zodpovedajú pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne. Prostredie a zariadenie materskej školy je vytvorené a zabezpečené v súlade s §24 zákona č. 355/2007 Z. z. NR SR o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

  - Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť dieťaťu do materskej školy vhodnú a bezpečnú obuv. Počas pobytu v interiéri sú to papučky s uzavretou pätou i špičkou, v exteriéri uzavretá, pevná a nepremokavá obuv. Zákonný zástupca zodpovedá za jej pravidelnú výmenu. Výnimkou je špeciálna ortopedická obuv.

  - Ak dieťa počas pobytu v materskej škole utrpí drobný úraz, ktorý nie je potrebné ošetriť lekárom, ošetrí ho pedagóg primeraným spôsobom. Úraz a spôsob ošetrenia zaeviduje v zázname školských úrazov v súlade s §152 zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Tento záznam dá následne zákonnému zástupcovi podpísať.

  - Ak dieťa utrpí vážnejší úraz, ktorý si vyžaduje ošetrenie lekárom, pedagóg sa ihneď skontaktuje so zákonným zástupcom dieťaťa, s ktorým sa následne dohodne na ďalšom postupe. Ak rodič nemôže sám zabezpečiť ošetrenie u lekára, pedagóg po dohode so zástupcom materskej školy odvedie dieťa na lekárske ošetrenie. Po príchode rodiča dieťaťa informuje o ošetrení a odovzdá mu lekársku správu. Úraz a spôsob ošetrenia zaeviduje v zázname školských úrazov a rodič ho svojim podpisom potvrdí.

  - V záujme stomatologickej prevencie u detí, sa v materskej škole denne pre spánkom realizuje zubná hygiena u detí v triedach C, D, E. Na jej realizácii sa podieľajú aj zákonní zástupcovia, ktorí pre svoje dieťa zabezpečia vhodnú zubnú kefku, pohár a zubnú pastu. Zákonný zástupca je zodpovedný za pravidelnú výmenu zubnej kefky. Pedagogický zamestnanec vedie deti k vytvoreniu správneho návyku pri čistení zubov, k pravidelnosti a vytrvalosti pri tejto činnosti.

  - Opatrenia v prípade pedikulózy – zavšivenia dieťaťa: Zákonný zástupca pri zistení uvedeného prenosného ochorenia ohlási túto skutočnosť triednemu pedagógovi alebo zástupcovi školy, ktorý vyhlási vykonanie dezinfekčnej akcie všetkých detí v konkrétnej triedy a preventívne informuje celý kolektív materskej školy. V triede s výskytom pedikulózy nepedagogický zamestnanec zrealizuje potrebnú dezinfekciu priestorov, predmetov a vymení posteľnú bielizeň.

  - V celom areáli materskej školy je prísny zákaz fajčenia!

  - Za vytvorenie bezpečnostných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie zodpovedá zástupca riaditeľa materskej školy. Za bezpečnosť a ochranu zdravia detí zodpovedajú pedagogickí zamestnanci od ich prevzatia až po odovzdanie zákonnému zástupcovi, alebo ním splnomocnenej plnoletej osobe alebo pedagóg, ktorý ho v práci strieda v súlade s §3 ods. (5) vyhlášky č. 541/2021 Z. z. o materskej škole

  - Pedagóg počas aktivít s deťmi neodchádza. Od detí odchádza len v krajnom prípade a na nevyhnutne potrebný čas, pričom o dozor pri deťoch požiada kolegu, príp. iného zamestnanca MŠ.

  - Na vychádzke podľa §4 vyhlášky č. 541/2021 Z. z. o materskej škole môže mať pedagogický zamestnanec najviac 21 detí od štyroch do piatich rokov alebo 22 detí starších ako päť rokov. S triedou detí mladších ako tri roky, s deťmi vo veku od troch do štyroch rokov a s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje vychádzka vždy za prítomnosti dvoch zamestnancov. Pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, zástupca zabezpečí ďalšieho zamestnanca materskej školy, ktorý pod vedením pedagóga dbá na bezpečnosť detí.

   

  Ochrana pred sociálno-patologickými javmi

  V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa a podľa princípov výchovy a vzdelávania §3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v súlade so Smernicou č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v škole a v školských zariadeniach  sú pedagógovia materskej školy povinní zabezpečovať aktívnu ochranu detí
  pred sociálno-patologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade oprávneného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu dieťaťa bezodkladne problém riešiť. V prípade takéhoto zistenia je nevyhnutné prerokovať ho v spolupráci s vedením školy na pracovnej porade, prípadne s pedagogicko-psychologickou poradňou, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru.

   

  Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog

  - Pedagógovia primeranou formou informujú deti o existencii legálnych a nelegálnych drog a ich mimoriadne negatívnych účinkoch. ich k zdravému životnému štýlu, k rozlišovaniu poznatkov o zdravých a nezdravých návykoch u detí i dospelých a o ich vplyve na život a zdravie človeka.

   - V prevencii pedagógovia využívajú vhodnú dostupnú literatúru a priamo pri realizácii  konkrétnych vzdelávacích projektov vedú deti k elementárnemu porozumeniu danej problematiky.

  - V spolupráci s inými inštitúciami zabezpečí materská škola pre deti vhodný preventívny program a situačné aktivity zamerané danú problematiku.

  - Zamestnanci materskej školy dbajú na to, aby sa do budovy školy nedostali žiadne nepovolané osoby, a tým sa zamedzila možnosti nežiadúcich vonkajších vplyvov na deti.

  - V prípade podozrenia na šírenie legálnych a nelegálnych drog v prostredí MŠ je nevyhnutné bezodkladne informovať kompetentných riadiacich pracovníkov, ktorí vykonajú okamžité opatrenia.

   

  Prevencia proti obezite a propagácia zdravého životného štýlu

  - Materská škola je zapojená do Národného programu podpory zdravia a Národného akčného plánu prevencie obezity a má vypracovaný Plán prevencie obezity a podpory zdravej výživy, ktorý plní počas školského roka.

  - Materská škola svojím zameraním v ŠkVP - Dúha nad Krásinom v oblasti perceptuálno motorického rozvoja osobnosti dieťaťa podporuje aktívny spôsob života detí a v konkrétnych projektoch sa deti oboznamujú s negatívnymi dôsledkami obezity na zdravie ľudí.

  - Prevenciu pred pasívnym spôsobom života detí uskutočňuje materská škola tým, že pedagógovia vedú deti k návykom pravidelného pohybu, pobytu v prírode a športovaniu na športoviskách základnej školy.

  - Pri stravovaní dbajú pedagógovia na postupný návyk detí konzumovať všetky druhy jedál, ovocia a zeleniny.

   

  Ochrana spoločného a osobného majetku

  - V priebehu prevádzky materskej školy za uzamykanie budovy zodpovedá školník, zástupca riaditeľa, pedagogický zamestnanec alebo poverený nepedagogický zamestnanec.

  - Vstup do budovy počas prevádzky je možný iba po ohlásení (zazvonení), zvončeky je umiestnené pri vstupoch do budovy. Vchody do MŠ sú zaistené bezpečnostnými zámkami. Po ukončení prevádzky je budova materskej školy monitorovaná bezpečnostným systémom.

  - V budove školy je zakázaný akýkoľvek pohyb cudzej osoby bez sprievodu zamestnanca školy.

  - Práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci materskej školy plnia v súlade s náplňou práce. Zástupca materskej školy zodpovedá za inventár v rozsahu uvedenom v zmluve o hmotnej zodpovednosti.

  - Osobné veci si zamestnanci materskej školy odkladajú na určenom uzamykateľnom mieste.

  - Osobné veci detí ukladajú rodičia do skriniek v určenom priestore. Nepedagogický zamestnanec dozerá na to, aby sa v priestoroch šatní v čase schádzania sa detí nezdržiavali cudzie osoby.

  - Zlaté predmety (náramky, retiazky, nezaistené náušnice...) sa neodporúča dávať deťom
  do materskej školy z dôvodu bezpečnosti a ich prípadnej straty. Zamestnanci za stratu osobných predmetov detí nezodpovedajú.

  - Zamestnanci nezodpovedajú za poškodenie a stratu prinesených hračiek. Deti si do triedy môžu priniesť iba plyšovú hračku na spanie, prinášať iné druhy hračiek je zakázané.

  Ochrana osobných údajov

  Zákonný zástupca udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“).

  Zákonný zástupca dieťaťa v súlade so zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov poskytuje materskej škole osobné údaje a súhlas s ich spracovaním pedagógom jednotlivých tried na nasledujúcich dokladoch.

  - Súhlas so spracovaním osobných údajov pri nástupe dieťaťa do materskej školy,
  - Plnomocenstvo na prevzatie dieťaťa z materskej školy – každý školský rok, 
  - Vyhlásenie o bezinfekčnosti/ bezpríznakovosti – po neprítomnosti dieťaťa trvajúcej viac ako 5 pracovné dni, 
  - Zdravotné údaje dieťaťa – pri nástupe do materskej školy, 
  - Spoločný informovaný súhlas na realizáciu aktivít, návštev, prehliadok a exkurzií detí v rámci obce a výletov do najbližšej prírody a okolia obce – každý školský rok,
  - Komunikačné kontakty – telefónne čísla pre prípad neodkladného kontaktu so zákonným zástupcom, e-mail na elektronickú komunikáciu.

   

  ZAVOLAJTE NÁM

  ZAVOLAJTE NÁM

  Základná škola: 032 / 6593411
  Materská škola: 0911 210 382
  Školská jedáleň:: 0911 240 873

  POŠLITE NÁM EMAIL

  POŠLITE NÁM EMAIL

  NAVŠTÍVTE NÁS

  NAVŠTÍVTE NÁS

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252

  Dolná Súča č. 252, 913 32

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
  COPYRIGHT (C) 2019
  #